Kommunstyrelsen tar upp skolutredningen på måndag

Måndag den 27 november är ett ärende på kommunstyrelsens möte "Uppdrag att utreda åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter". Kommunstyrelsen ska bedöma om nämnda uppdrag som kommunledningskontoret fick i våras är utfört.

Fasaden på Djursholms slott.

De föreslagna beslutspunkterna är:

  1. Kommunstyrelsen noterar de i skolutredningen identifierade behoven av förändringar inom den kommunala skolorganisationen och överlämnar utredningen till utbildningsnämnden.
  2. Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden senast 31 mars 2024 ska inkomma med åtgärdsplan för att säkerställa att de kommunalt drivna grundskolorna når en ekonomi i balans.

Inför utbildningsnämndens fortsatta hantering av frågan behöver en fördjupad analys av olika åtgärder göras. I det ingår att beakta de synpunkter som inkommer från pågående informationsmöten med skolornas personal och vårdnadshavare.