Lex Sarah-utredning på vård- och omsorgsboende

Nyligen gjordes en Lex Sarah-utredning på ett vård- och omsorgsboende som drivs av kommunen.

Skälet till att kommunen gjort en Lex Sarah-utredning är att en boende i ett av kommunens vård- och omsorgsboenden lämnats utan tillsyn i sitt hem. När personalen upptäckte att personen inte befann sig på boendet kontaktades natt- och larmpatrullen som såg till att den boende kom tillbaka till vård- och omsorgsboendet.  

- Det är en väldigt olycklig situation som uppstod på grund av brist i kommunikation i överlämningen mellan dag- och kvällspersonalen, säger Anette Tingström, vård och omsorgschef, egen regi. Vi beklagar detta djupt, vilket vi har framfört i dialog med den boende och hens anhöriga.

- Detta är ett område som vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla genom att hålla rutiner uppdaterade hos personalen, säger Anette Tingström. En utredning enligt Lex Sarah är genomförd och anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. Vi inväntar deras bedömning om att vi har genomfört rätt åtgärder för att förhindra att detta händer igen.

Fakta: Om anmälan enligt lex Sarah

Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska utredning och vid behov begära kompletterande uppgifter. Om IVO bedömer att utredningen följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet. I annat fall tar IVO ställning till om fortsatt granskning ska ske

Läs om Lex Sarah på IVO:s webbplats