Medborgardialog om östra Eneby torgs utveckling

Utredningar för utveckling av området öster om Eneby torg har bedrivits sedan 2007. Behovet av att förnya och utveckla området kvarstår sedan det tidigare planarbetet avbröts 2018. Nu har kommunledningskontoret fått i uppdrag att planera och genomföra en medborgardialog om områdets utveckling.

Genom dialogen önskar kommunen få synpunkter från närboende och andra intressenter. Underlaget kommer användas i arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan som bygger på en lokal förankring och som tillgodoser behov hos dagens och framtidens befolkning samt som bedöms genomförbart av exploatörerna.

Det kommer att finnas flera olika sätt att delta med både aktiviteter öppna för allmänheten och riktade aktiviteter för att nå särskilda grupper eller aktörer.

Medborgardialogen avses i nästa steg leda fram till ett nytt uppdrag för en detaljplan där den geografiska avgränsningen inom och invid kvarteren Rödbetan, Snödroppen och Klövern bestäms utifrån dialogens resultat. (I tjänsteutlåtandet framgår var kvarteren ligger.)

Bakgrund

Utredningar för utveckling av området öster om Enebybergsvägen inleddes redan 2007, då programmet för Eneby torg togs fram. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan avbröts 2018 när det blev protester mot omfattningen på den nya bebyggelsen och exploatörerna valde att dra tillbaka sin ansökan om planuppdrag. Sedan dess har det inte funnits något formellt uppdrag för områdets utveckling.

Området öster om Eneby torg är i stort behov av förnyelse och utveckling. Bebyggelsen är märkt av ett eftersatt underhåll och en stor del av lokalerna är inte ändamålsenliga för sitt syfte. Området uppfattas nedgånget och otryggt.

Genom det planarbete med olika samråd som genomförts med invånarna i Enebyberg framstår det att många är positiva till att området utvecklas utifrån kommundelens karaktär och förutsättningar. De fastighetsägare i området som omfattades av det tidigare planuppdraget är fortsatt angelägna om att en ny detaljplan tas fram.

Ta del av tjänsteutlåtandet:

Tjänsteutlåtande - Uppdrag att genomföra medborgardialog för området öster om Eneby torg