Ny översiktsplan har påbörjats

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Danderyd har påbörjats. En översiktsplan visar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt gällande exempelvis markanvändning, var det kan byggas och vilka områden som är lämpliga att bevara.

– Det är positivt att vi nu har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. Arbetet kommer att genomföras i bred samverkan mellan samtliga partier i fullmäktige, tjänstemän och invånare. Till våren kommer vi att bjuda in till medborgardialog. Jag ser mycket fram emot att ta del av Danderydsbornas synpunkter och hoppas att många deltar, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

En översiktsplan är ett styrdokument som visar kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ska visa kommunens viljeinriktning.

Kommunens översiktsplanearbete kommer också att delta i ett forskningsprojekt tillsammans med länsstyrelsen och KTH. Projektet som kallas EKLIPS syftar till att fördjupa energi- och klimatfrågorna i den fysiska planeringen. Det kommer också att ha en tydlig koppling till Agenda 2030.

I arbetet kommer flertalet utredningar att genomföras och den nya översiktsplanen väntas bli klar 2021.

Läs mer om kommunens översiktsplan.

Översiktsplan