Nya avgifter för sophämtning, vatten och avlopp

Från den 1 januari 2019 gäller nya avgifter för sophämtning, vatten och avlopp i kommunen. De flesta får sin första faktura i brevlådan under mars och april.

Det är tekniska kontoret i Danderyds kommun som har hand om hanteringen av vatten, avlopp och avfall. VA- och avfallsverksamheterna ska inte gå med vinst och taxorna finansierar de avgifter som det innebär att hantera och behandla vatten och avfall.

Den 29 november tog kommunfullmäktige beslut om att höja taxorna för VA och avfall i kommunen. Anledningen är bland annat höjda priser för rening av vatten och behandling av avfall.

Vad ingår i taxan?

Avfallstaxan är den peng ett hushåll betalar för sophantering. I avgiften ingår också bemannade återvinningscentraler, rullande miljöstationer, kundservice, insamling och behandling av avfallet med mera. I taxan för vatten och avlopp ingår allt från rening av vatten till underhåll av ledningar.

Varför höjs taxan?

Från den 1 januari 2019 höjs VA-taxan med totalt 6 procent. Anledningen är framför allt ökade kostnader till Käppalaverket, där vatten behandlas och renas. Vattnet kostar därför mer. En ytterligare anledning är att ledningsnätet i Danderyd är gammalt och behöver rustas upp, precis som i många delar av landet.

Avfallstaxan har höjts med totalt 9 procent, jämt fördelat över samtliga tjänster i avfallstaxan. Under de senaste åren har vi kunnat hålla nere avgiften för sophämtning för att det funnits ett överskott som jämnat ut kostnaden. Nu är överskotten utjämnat och taxan höjs därför till normal nivå.

Vad innebär det för dig som invånare?

  • Från den 1 januari höjs kostnaden för sophämtning och avfallshantering med 9 procent. Den första fakturan kommer direkt efter första kvartalet 2019. Fakturan kommer från Suez som är kommunens entreprenör för sophämtning.
  • Från den 1 januari höjs kostnaden för vatten och avlopp med 6 procent. Den första fakturan kommer direkt efter första kvartalet 2019. Fakturan kommer från Roslagsvatten som har hand om kommunens VA-fakturor.

Så kan du minska dina kostnader

  • Du kan påverka kostnaden för din sophämtning genom att minska hur ofta du vill ditt avfall ska hämtas. Du kan också börja sortera matavfall samt minska mängden avfall som slängs och på så sätt minska kostnaderna.

Mer information om avfallstaxan

Mer information om VA-taxan