Beslut från krisledningsnämnden

Idag den 27 mars hade krisledningsnämnden sitt första sammanträde. Krisledningsnämnden har sammankallats för att snabbt kunna fatta beslut som uppkommer med anledning av den extraordinära situation som spridningen av coronaviruset innebär. Krisledningsnämnden består av ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Danderyds krisledningsnämnd. I bild från vänster: Milles Lindgren ledamot (KD), Lovisa Eriksson ledamot (C), Hanna Bocander ordförande (M), Johanna Hornberger ledamot (M), Birgitta Lindgren ersättare (L), Siv Sahlström ledamot (C).

Följande ärenden beslutades:

1. Anskaffning av korttidsplatser

Om ärendet

Under rådande utbrott av pandemisk influensa covid-19 måste akutsjukhusens möjlighet att ta hand om ett stort antal svårt sjuka patienter säkerställas. För att de svårast sjuka ska få tillgång till akutsjukhusens resurser kommer vårdverksamheter utanför akutsjukhusen få ta ett större uppdrag än normalt, både vad gäller antalet patienter och fler patienter med stora behov av sjukvårdsinsatser.

Kommunen har inlett ett samarbete med Nordostkommunerna för att hitta gemensamma lösningar för utökad kapacitet av korttidsboendeplatser.

Socialkontorets bedömning är att behovet av korttidsboendeplatser uppskattas öka succesivt upp till en nivå där 80 platser kan behövas.

Krisledningsnämnden beslutade att Socialnämnden får i uppdrag att stegvis upphandla 80 korttidsplatser för att ta hand om svårt sjuka patienter.

2. Anskaffning av sjukvårdsmaterial

Om ärendet

Danderyds kommun kan komma att behöva upprätta viss lagerhållning av skyddsutrustning. Syftet är att säkerställa vård och arbetsmiljö inom socialnämndens verksamhet med anledning av utbrottet av pandemisk influensa, covid-19.

Den situation som för närvarande råder i länet med brist på skyddsutrustning gäller även inom Danderyds kommun. Det råder stor brist på skyddsutrustning i form av ansiktsskydd, visir, skyddshandskar samt handsprit i kommunens egen regi och upphandlad verksamhet.

Att upprätta ett kommunlager av skyddsutrustning är en extraordinär händelse och ingår inte i socialnämndens uppdrag.

Krisledningsnämnden beslutade att kommunen köper in skyddsutrustning.

Principbeslut om stöd till lokalhyror med anledning av coronaviruset

Om ärendet

Danderyds kommun har fått förfrågan om stöd till lokalhyra från hyresgäster, vilket leder till att krisledningsnämnden behöver fatta ett principiellt beslut kring stöd till lokalhyror med anledning av coronaviruset. 

Regeringen kom under onsdagen den 25 mars 2020 med ytterligare ett krispaket. I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU.

Det är riksdag och regering som ska använda de möjligheter som de tillfälliga reglerna som EU-kommissionen tagit fram kring statsstöd. Inga av de åtgärderna ligger inom den kommunala kompetensen.

Kommunen har de vanliga möjligheter som kommunen har enligt 2 kap. 8 § kommunallagen; kommunen får allmänt främja näringslivet men ska man ge ett individuellt riktat stöd så kan man bara göra det i de fall det finns med hänvisning synnerliga skäl är av stor betydelse för kommunen att stötta en enskild näringsidkare.

Med bakgrund av kommunledningskontorets utredning och statens agerande så blir slutsatsen att det är statens ansvar och att det ligger utanför den kommunala kompetensen att ge stöd till lokalhyror. 

Krisledningsnämnden beslutade att inte ge något stöd till lokalhyror.

Mer information

Här kan du ta del av handlingarna

Här kan du läsa mer om krisledningsnämnden