Danderyds äldreboenden har skyddsmaterial mot nya coronaviruset

Vi inom Danderyds kommun får frågor från våra invånare om hur vi motverkar smittspridning med hjälp av skyddsmaterial och hygienrutiner på våra äldreboenden och inom hemtjänsten. Jonas Sundling, stabschef på Socialkontoret och kommunens samordnare av skyddsmaterial berättar här om kommunens insatser mot corona pandemin och att de stäms av löpande med myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Jonas, hur är situationen gällande skyddsmaterial i Danderyd?

–  Behovet av skyddsmaterial är stort i landet och vi har gjort allt vi har kunnat för att säkerställa kommunens tillgång till material. Som situationen ser ut just nu lyckas få tag på den skyddsutrustning vi behöver den närmsta tiden. Vi jobbar proaktivt för att bygga upp ett beredskapslager om situationen skulle förändras. Självklart kommer skyddsmaterialet gå åt snabbare om en större smittspridning skulle ske inom kommunen.

–   Vi har bland annat kontaktat ett stort antal leverantörer och skapat en e-tjänst där vi uppmanar företagare och privatpersoner att kontakta oss om de har material de vill avyttra.

Hur arbetar ni proaktivt med hygienrutiner?

–  Vi har förstärkt våra hygienrutiner och vidareutbildat personalen i basala hygienkunskaper. Vidare har extra städning införts och verksamheterna är försedda med skyddsutrustning. Vi var även tidiga med att införa besöksförbud i våra äldreboenden.

Tät samverkan med kommunens privata utförare av äldreomsorg

Kommunen har även tät kontakt med de privata utförarna för att säkerställa att det även där finns skyddsutrustning och fungerande hygienrutiner.

Hur ser läget ut i Danderyd just nu?

–  I Danderyds kommuns omsorgsverksamheter har vi hittills en mycket begränsad smittspridning, med endast ett fåtal fall av bekräftad covid-19. Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska smittspridning.

Vi fortsätter arbeta aktivt för att minimera risk för spridning inom våra boenden. Det är fantastiskt att känna hur alla hjälps åt att arbeta för att förhindra smittspridning och vill därför rikta ett stort tack till alla som samverkar i denna svåra tid, avslutar Jonas Sundling.