Danderyds gymnasium inleder vårterminen med distansundervisning

Danderyds gymnasium, som under de sista veckorna av höstterminen har bedrivit sin undervisning på distans, kommer att fortsätta med detta upplägg även när vårterminen inleds.

Utbildningsnämndens ordförande har idag beslutat att Danderyds gymnasium ska erbjuda distans- och fjärrundervisning från och med terminsstarten den 12 januari och till och med den 24 januari.

Det finns dock vissa undantag, till exempel kommer vissa praktiska moment som inte kan skjutas upp samt de nationella proven och andra examinationer som inte går att genomföra på distans, fortfarande att äga rum på skolan. Skolans rektor har också möjlighet att undanta vissa elever från distansundervisningen, om det finns särskilda skäl till detta.

Danderyds gymnasiums gymnasiesärskola undantas också från distansundervisningen. Den undervisningen kommer fortfarande att hållas på plats på skolan.

Distansundervisning innebär att eleverna får olika uppgifter som de själva ska genomföra från annan plats. Fjärrundervisning är undervisning som genomförs som en lärarledd lektion, där alla närvarar samtidigt, men digitalt. Undervisning på plats på skolan kan kallas för närundervisning.

Läs hela beslutet