En första utvärdering av Covid-19 arbetet

Kommunens Covid-19 arbete från februari fram till nu har sammanställts i en första delutvärdering. Sammantaget visar utvärderingen att kommunen i stort klarat att upprätthålla sina kärnuppdrag. Såväl tjänstemannaledningen som den politiska ledningen har visat på en väl fungerande samverkan så att bland annat beslut kan tas snabbt när så behövs.

Pandemin har i stor utsträckning påverkat förskola/skola och äldreomsorgen men konsekvenserna har varit kännbara även i övriga verksamheter. En avgörande framgångsfaktor har varit personalens kompetens och vilja till problemlösning.

Kommunens utvärdering i sin helhet

Bilaga till delutvärdering - politiska beslut covid-19