Skydda äldre och sköra i kommunens omsorg

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att personer i riskgrupp och äldre inte ska utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal i Danderyd kommuns omsorg”. (Beslut 20210929)

Vikten av att skydda äldre och sköra

Folkhälsomyndigheten anser att vaccination av vård- och omsorgspersonal är en viktig faktor för patientsäkerheten och att ovaccinerad personal inte bör delta i nära vård och omsorg för personer över 70 år och riskgrupper. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ovaccinerade ska fortsätta hålla avstånd till andra även efter den 29 september 2021.

- Vi anser det är mycket viktigt att all vård-och omsorgspersonal är vaccinerade för att skydda äldre och sköra i våra verksamheter, säger Britt-Marie Ekström, socialdirektör. Däremot följer vi självklart svensk lagstiftning som här innebär att kommunen som arbetsgivare inte kan tvinga någon att vaccinera sig eller föra register över vilka medarbetare som är vaccinerade eller inte.

Vad händer nu?

Socialförvaltningen har fortsatt regelbundna möten med alla verksamhetschefer för att informera och inhämta information. Nu genomförs en intensiv satsning i verksamheterna för att nå medarbetare som fortfarande inte är vaccinerade. Chefer och ledningsansvariga informerar om varför det är viktigt att vaccinera sig och svarar på frågor där det finns oro

- Flertalet medarbetare har själva uppgivit att de är vaccinerade och vår uppfattning är att majoriteten av vår personal är vaccinerad, säger Anette Tingström, chef för vård och omsorg i kommunens regi.

Rutiner med smittförebyggande åtgärder gäller fortfarande inom alla verksamheter, exempelvis munskydd och visir i patientnära omsorgssituationer.

- Vi har inom våra vård-och omsorgsboenden inte haft smittspridning sen början av året. Sedan 8 oktober erbjuds alla äldre på våra boenden vaccination med dos 3 mot covid-19, säger Anette Tingström.

Medarbetare som ännu inte är vaccinerade erbjuds vaccination med dos 1 eller dos 2 på arbetsplatsen med hjälp av Danderyds kommuns läkarorganisation, Familjeläkarna.

Riskbedömning av ovaccinerad personal

Vi kommer fortsatt göra en riskbedömning kring ovaccinerad personal. Det kan beslutas om tillfällig placering eller stadigvarande förflytta personal som inte uppfyller kravet på vaccination till andra arbetsuppgifter så som städning och köksuppgifter eller annan arbetsplats. Detta kan endast göras efter att verksamhetschefen genomför en riskbedömning av verksamheten i samverkan med ansvarig sjuksköterska och ansvarig läkare.