Nytt miljö- och klimatprogram visar vägen framåt

Nu har kommunen ett nytt miljö- och klimatprogram. Programmet gäller till 2030 och syftar till att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd.

Arbetet med framtagande av styrdokumentet har pågått i cirka två år och antogs av kommunfullmäktige 7 december 2020.

- Tanken är att programmet ska ge vägledning till kommunens verksamheter när det gäller arbete inom miljö och klimat men även tips och råd till alla som lever, bor och verkar i Danderyd att också bidra till en bättre miljö, säger Jonas Qvarfordt, miljösamordnare, som tillsammans med Ruth Meyer, energi- och klimatstrateg, samordnat arbetet.

- Klimat och hållbarhet är två av vår tids mest kritiska frågor både globalt och lokalt. Därför är det positivt att vi har en tydlig inriktning för kommunens miljö- och klimatarbete för kommande år. Programmet är en viktig plattform för kommunens verksamhet och planering, säger Johan Lindberg, kommundirektör.

Avstamp i de globala hållbarhetsmålen

Miljö- och klimatprogrammet är en lokal anpassning av globala och nationella miljö- och klimatmål med utgångspunkt i sex fokusområden: 

 • begränsad klimatpåverkan  
 • frisk luft  
 • friskt vatten  
 • biologisk mångfald  
 • god bebyggd miljö  
 • giftfri miljö  

Programmet kommer att följas upp årligen genom ett antal gröna indikatorer som redovisas för kommunstyrelsen samt redovisas på kommunens webb.

Så ligger kommunen till

Danderyds kommun ligger förhållandevis bra till i kommunrankning och ligger i framkant med arbetet inom flera områden. Exempelvis så är organisationen nu 96 % fossilbränsleoberoende, kommunen är även i framkant i arbetet att stärka den biologiska mångfalden och förbättra för cyklister. 

Klimat- och miljöprogram 2030 för Danderyds kommun

Bidra till att förbättra miljön i Danderyd

CHECKLISTA

1. Begränsad klimatpåverkan 

 • Arbeta på distans om du har möjlighet  
 • Gå, cykla, åk kollektivt, samåk eller gå med i bilpool 
 • Konsumera klimatsmart, lämna det du inte använder till återbruk och behöver du köpa nytt handla miljömärkta varor 
 • Spara energi och använd förnybar energi 

2. Frisk luft 

 • Undvik att elda ditt trädgårdsavfall, kompostera eller lämna till återvinningscentralen 
 • Välj dubbfria vinterdäck  
 • Om du trivseleldar, tänd brasan i toppen och använd lagom torr ved 

3. Friskt vatten 

 • Gödsla inte i onödan 
 • Undvik att tvätta bilen på tomten 
 • Välj tak och fasadmaterial som inte förorenar dagvattnet. Undvik t.ex. zink och koppar. 
 • Spola inte ner kemikalier, läkemedel och damm i toaletten 

4. Biologisk mångfald  

 • Välj växter som växer naturligt i Sverige vid plantering 
 • Bevara äldre träd och varierad natur 
 • Variera gräsmattan med ängs- och naturmark 

5. God bebyggd miljö  

 • När du bygger, bygg miljöanpassat 
 • Handla varor och tjänster i Danderyd 

6. Giftfri miljö  

 • Välj ekologiska livsmedel och miljömärkta varor 
 • Sortera ditt farliga avfall och lämna det till återvinning 
 • Använd inte bekämpningsmedel och kemikalier i onödan 
 • Rensa bort farliga kemikalier och gamla mjukplaster från hemmet