Omtag i skolutredningen – nya dialoger startar i veckan

Efter att den så kallade skolutredningen i november 2023 blev återremitterad till kommunstyrelsen har ett omtag gjorts och en ny och närmare dialog med vårdnadshavare och medarbetare drar nu igång för att utredningen ska komma framåt.

Skolutredningens syfte är fortfarande att presentera förslag som gör att Danderyds kommun kan komma till rätta med det överskott på elevplatser som finns i flera av de kommunala låg- och mellanstadieskolorna. Utredningen ska också skapa förutsättningar för att Danderyds elever även i fortsättningen ska kunna erbjudas riktigt bra kommunala skolor.

- Efter att utredningen presenterades i november har vi fått ta del av många kloka tankar och förslag vilket visar vilka kunniga invånare och medarbetare vi har, och hur starkt skolfrågorna engagerar, säger kommundirektör Johan Lindberg.

- Det vi gör nu är att vi involverar referensgrupper som får ta del av alla fakta och allt bakgrundsmaterial som vi har, och att vi i dialog med dem arbetar fram olika förslag på lösningar, säger bildningsdirektör Johannes Pålsson.

Två referensgrupper

De två referensgrupperna består av rektorer respektive vårdnadshavare. Bland de underlag som de kommer att få ta del av finns bland annat befolkningsprognoser, fakta om antalet elever i alla skolor och klasser samt uppgifter om vilka kostnader skolorna har.

Referensgruppen för vårdnadshavare består av representanter från samtliga kommunala låg- och mellanstadieskolor i Danderyd. Deltagarna har satts ihop utifrån förslag från skolornas föräldraföreningar eller skolråd.

- Om du är vårdnadshavare och har frågor eller funderingar som du vill delge utredningen, vänd dig till den som är representant i referensgruppen vid ditt barns skola, så kan de ta detta vidare till oss, säger Johannes Pålsson.

Rektorerna vid de berörda skolorna har hållits uppdaterade under hela utredningens gång, och de fortsätter att hålla sin medarbetare informerade. Extra samverkansmöten har även hållits med skolornas fackliga organisationer.

En första dialog nu i veckan

De två referensgrupperna har bjudits in till ett antal separata träffar eller dialogmöten. Den första, som hålls den här veckan, kommer att innehålla en presentation av alla fakta och nuläget för Danderyds kommunala grundskolor. Vid den andra dialogen får grupperna möjlighet att arbeta fram tänkbara scenarier utifrån dessa fakta.

- I april räknar vi med att kunna presentera ett antal förslag, inklusive ett nollalternativ där vi inte föreslår några förändringar alls, för den politiska styrgruppen. Sedan ska kommunstyrelsen senast i maj ta ställning till utredningen, säger Mattias Wald som är ansvarig projektledare.

- Vår övergripande målsättning är att de förslag som nu ska arbetas fram är långsiktiga och ger bästa möjliga förutsättningar för att Danderyd även i fortsättningen ska ha Sveriges bästa skolor. Det är viktigt att komma ihåg! säger Johan Lindberg.

Tidsplan

En processbild som visar skolutredningens olika steg under våren 2024.

Mer information

Här finns samlad information om skolutredningen