Planuppdrag för nya bostäder vid Mörby centrum (kv Svärdet)

Den 22 april beslutade kommunstyrelsen att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag för nya bostäder i kvarteren Svärdet 14, 15 och 20 vid Mörby centrum.

Syftet är att utreda möjligheten till nya bostäder i flerbostadshus med lokaler i bottenplan längs med vägarna Edsviksvägen och Svärdvägen.

Ett antal principer för bebyggelsen har arbetats fram. De innebär i korthet att bostäderna huvudsakligen utformas med stadsmässiga kvaliteter som kopplar till Mörby centrum, men de ska också ta hänsyn till villastadens kulturvärden. I närheten av centrum kan bebyggelsen vara högre och mot villabebyggelsen föreslås den bli lägre. Parkering föreslås under mark så att gårdarna kan bli gröna och bilfria.

Nästa steg är att ett detaljplaneförslag tas fram. När det finns ett färdigt förslag kommer invånare och andra intressenter att bjudas in till samråd för att lämna synpunkter på förslaget.

Protokollet kommer att justeras den 29 april.

Läs mer om projektet:

Bostäder i flerbostadshus och lokaler i bottenplan (Svärdet 14, 15 och 20)