Danderyds kommun redovisar ett kostnadseffektivt och positivt resultat 2020

De preliminära siffrorna i årsredovisningen 2020 för Danderyds kommun visar på ett positivt resultat på 196 miljoner kronor.

Hanna Bocander (M) och Johan Lindberg

– Jag är stolt över det hårda arbetet och den utvecklingskraft våra många duktiga medarbetare har visat under kommunens tuffa ekonomiska återhämtning och med en samtidigt pågående pandemi. Det är glädjande att från en ekonomisk kris nu vänt till en robust ekonomi med starkt resultat och strama rutiner med god kontroll i ekonomin. Utveckling och effektiviseringar har skett på en rad områden, från att vi inte betalar för lokaler som inte används fullt ut till hur de olika verksamheterna prioriterar, säger Johan Lindberg, kommundirektör.

Siffrorna visar tydligt att kommunen blivit mer kostnadseffektiv och fått lägre nettokostnader för verksamheterna 2020 jämfört med 2019.

– Vi har gått igenom en kris som vi nu har kommit ur med robust ekonomi och en verksamhet av samma eller högre kvalitet än tidigare. Absolut viktigast är att vi framgångsrikt har lyckats värna kvaliteten i verksamheten och nu kan erbjuda våra invånare än mer och bättre service till en lägre kostnad säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

– I samband med att jag började i Danderyds kommun granskade företaget Ernst & Young kommunens ekonomistyrning och lämnade ett antal rekommendationer. I princip alla rekommendationer har nu åtgärdats. Bland annat har budgetdisciplinen förbättrade med nya arbetsrutiner och processer. Likaså har det ekonomiska risktagandet minskat, säger Björn Wallgren, ekonomichef.

De två stora verksamheterna Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har starkt bidragit till att kommunen kommit till rätta med kommunens tidigare ekonomiska balansunderskott.

– Vi har inom våra olika verksamheter gjort många både större och mindre anpassningar, som tillsammans lett till detta positiva resultat. Bland annat har lokaler inom förskola och skola sagts upp då de varit alltför dåligt utnyttjade. Det har varit en tuff resa för många medarbetare, men samtidigt har alla förstått allvaret i situationen och det känns verkligen bra att vi ändå har kommit så här långt, säger Kent Henningson, bildningsdirektör.

– Jag är stolt över medarbetarnas alla fina insatser med bibehållen bra kvalité som utförts under svåra förutsättningar 2020 med både pandemi och tuff ekonomi. Trots utmaningarna har vi samtidigt lyckats få fina resultat i kundnöjdhet inom bland annat äldreomsorgen och vår LSS verksamhet, säger Britt-Marie Ekström, socialdirektör.

Årsredovisningen 2020 är planerad att fastställas av Kommunstyrelsen den 26 april och därefter den 10 maj av Kommunfullmäktige.

Länk till ärendets handlingar .