Så tycker de äldre om äldreomsorgen i Danderyd

I Socialstyrelsens årliga enkät har äldre personer som har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende haft möjlighet att tycka till om den omsorg de får.

Mormor med barnbarn på kalas

Generellt har nöjdheten gått ner i hela Sverige sedan den senaste enkäten 2020. För de äldre med hemtjänst stämmer den trenden också i Danderyd. Resultaten för nöjdheten med vård- och omsorgsboenden i kommunen går emot rikstrenden: här rapporterar äldre att de upplever större nöjdhet än tidigare.

- Det är glädjande att resultaten för äldre som bor på vård- och omsorgsboenden går emot den negativa trenden i Sverige och att äldre Danderydsbor är mer nöjda med flera aspekter av sitt boende och tillvaro, säger Carina Erlandsson, socialnämndens ordförande.

- Sen ser vi att fler äldre med hemtjänst besväras av ensamhet. Här spelar kommunens stöd till seniorträffar och anhörigstöd stor roll. Jag hoppas att omvandlingen av Kevinge seniorlägenheter till nytt trygghetsboende med aktiviteter öppna för alla seniorer ska bidra till att skapa större känsla av gemenskap hos äldre i Danderyd, säger Carina Erlandsson.

Utveckling av hemtjänsten

- Det ligger ett stort värde i att så många som möjligt svarar på den årliga enkäten och vi skulle önska att fler skulle svara på enkäten, säger Maria Alm, avdelningschef för äldreomsorg och LSS, på socialförvaltningen i Danderyd.

- Under hela 2022 fortsätter vi den pågående utvecklingen av hemtjänsten tillsammans med hemtjänstföretagen. Målet är att hemtjänsten ska bli mer teambaserad, vilket är viktigt för kvaliteten på omsorg. Resultaten analyserar vi på myndigheten och använder i arbetet med att ständigt förbättra äldreomsorgens kvalitet. Vi för en dialog på samverkansmöten med utförare av omsorg att också de använder resultaten i sitt eget förbättringsarbete, säger Maria Alm.

Vård- och omsorgsboende

Bland de äldre som bor på vård- och omsorgsboenden är den sammantagna nöjdheten 88% bland Danderyds äldre medan den ligger på 76% i Stockholms län och 77% i riket. De äldres nöjdhet med boendenas utomhusmiljö  och möjlighet att komma ut har ökat, samt nöjdheten med maten och måltidsstunderna. 94% upplever att de får bra bemötande från personalen och 90 % känner sig trygga på sitt boende. Däremot upplever de äldre att det är svårare att träffa sjuksköterska, läkare samt komma i kontakt med personalen. Även här är Danderyds resultat bättre än riket och Stockholms län.

Hemtjänsten

Fler äldre uppger att de vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, vilket är positivt. När det gäller hur trygg man känner sig hemma med personalen samt förtroendet för personal har gått ned, om än från höga nivåer (83% samt 87%). De äldre upplever att det blivit svårare att få kontakt med personalen samt att få information om tillfälliga förändringar. Fler uppger att de besväras av ensamhet.

Om Socialstyrelsens enkät

Enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en nationell enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. Under 2021 ställdes enkäten in på grund av pandemin.

Enkätresultaten på socialstyrelsens webbplats