Skolutredningen är klar – KS väntas fatta beslut i juni

Den så kallade skolutredningen har gjort en djupdykning i den utmaning som Danderyds kommun – liksom många andra kommuner i Stockholmsområdet – står inför, nämligen att det är ett minskat antal barn i skolåldern i kommunen. Utredningen presenterar flera förslag till åtgärder för Danderyds kommunala F-6-skolor.

En väg att komma till rätta med antalet tomma stolar i de kommunala skolorna som tidigare diskuterats har varit att lägga ned en skola. Det är dock inte ett förslag som finns med i slutversionen av utredningen. Inte heller en uppdelning av årskurser mellan skolorna ses som ett passande alternativ för Danderyd.

- Några av de viktigaste delarna som presenteras i utredningen är att våra skolor och rektorsområden behöver ha ett närmare samarbete och att det behöver bli en tydligare styrning vid skolvalet. Det handlar om att så långt som möjligt undvika halvfulla klasser i våra skolor. Vi skulle behöva gå från skolval till skolönskemål, kan man säga, säger bildningsdirektör Johannes Pålsson.

Fortsatt hög kvalitet

En skolas intäkter består av den skolpeng som kommer med varje elev. En halvfull klass ska fortfarande vara med och betala för ett visst antal lärare, lokaler och läromedel till exempel.

- Eftersom befolkningsprognoserna visar att elevantalet kommer att minska ytterligare inom de närmaste åren i Danderyd och är det viktigt att vi verkligen gör vad vi kan för att se till så att det minskade elevantalet inte går ut över kvaliteten i våra skolor. Vi ska även i fortsättningen ha Sveriges bästa skolor, säger kommundirektör Johan Lindberg.

- Det vi menar när vi pratar om skolor med hög kvalitet är att vi vill ha en mycket hög andel behöriga lärare, goda specialpedagogiska resurser, bra tillgång till elevhälsa med bland annat psykolog, läkare och kurator, välutrustade lokaler, bra skolmat och förstås bra läromedel, säger Johannes Pålsson.

Referensgrupp med föräldrar

I arbetet med skolutredningen nu under våren har både politiker, rektorer och vårdnadshavare varit involverade.

- Vi har till exempel haft flera möten med en referensgrupp bestående en förälder från varje kommunal låg- och mellanstadieskola i kommunen. På så sätt har de kunnat sätta sig in i komplexiteten i skolornas organisation och på olika sätt haft möjlighet att ge sitt bidrag till utredningen, säger Mattias Wald som har varit ansvarig projektledare för skolutredningen.

Lokalkostnad som egen post

En viktig slutsats som presenteras i skolutredningen handlar om hur resurserna till skolornas ska fördelas.

- Att skollokalerna från och med i år finansieras gemensamt – det vill säga att alla skolor betalar samma lokalhyra per elev – är ett väl fungerande upplägg som vi har börjat med i år och som vi kommer att fortsätta med. Helt enkelt för att det är mer rättvist för skolorna, säger Johannes Pålsson.

Ett annat förslag är att Kevingeskolan som har vissa tomma lokaler överlåter några av dessa till Kevinge förskola som ligger precis intill och som är i behov av nya och mer ändamålsenliga lokaler. 

Ytterligare ett sätt att utnyttja lokaler som redan finns, men som inte används fullt ut idag, är att använda dem när andra skolor renoveras eller byggs om.

- Vi föreslår också att man så långt som möjligt använder befintliga lokaler istället för att ställa upp tillfälliga paviljonger vilket kan vara mycket kostsamt, säger Mattias Wald.

Samlade åtgärder krävs

Men det finns ingen ensam lösning för att komma till rätta med de ekonomiska utmaningarna som Danderyds kommun, liksom många andra kommuner står inför, fastslår utredningen.

- Det finns tyvärr ingen quick fix utan det är de samlade åtgärderna som helhet som ger de bästa ekonomiska effekterna över tid. Sedan är det förstås också viktigt att komma ihåg att vi lever i en föränderlig värld och bara för att vi nu har kommit fram till en väg framåt betyder inte det att vi inte behöver anpassa oss efter nya förutsättningar om några år igen, säger Mattias Wald.

- Jag ser fram mot att tillsammans med medarbetarna på bildningsförvaltningen, ta itu med detta långsiktiga och bitvis utmanande arbete. Med allt annat lika är jag övertygad om att vi med dessa förslag kommer att kunna utveckla en skolorganisation i Danderyd som är hållbar över flera år framåt, säger Johannes Pålsson.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen (KS) kommer förmodligen att fatta ett beslut kring utredningens förslag vid sitt möte den 17 juni.

Utredningen

Skolutredning 2024.pdf

Tabeller till rapport - bilaga ekonomi.pdf

Tabeller till rapport - bilaga elevantal per klass över tid.pdf

Tabeller till rapport - bilaga kvalitet.pdf

Tabeller till rapport - bilaga volymer.pdf

Yttrande från referensgrupp, vårdnadshavare, maj 2024.pdf

Se utredningen som film

Se filmen som sammanfattar bakgrunden till och förslagen i skolutredningen. Medverkar gör kommundirektör Johan Lindberg, bildningsdirektör Johannes Pålsson och ansvarig projektledare Mattias Wald.

Filmen om skolutredningen

Mer information

Skolutredningen finns nu att läsa i sin helhet på projektsidan här på danderyd.se. Där finns även alla bilagor inklusive den som har tagits fram av föräldrarnas referensgrupp samt ett antal frågor och svar.

Samlad information om skolutredningen