Stockholmsenkäten – så lever och mår Danderyds unga 2020

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år bland ungdomar i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna besvarades i år av unga i 22 kommuner i Stockholms län. Bland svaren från Danderyds unga märks bland annat en ökad andel som upplever psykisk ohälsa och att det är fler som använder så kallade festdroger.

En positiv tendens bland Danderyds unga, som framkommer i årets Stockholmsenkät, är att det är fler i årskurs 9 som väljer att helt avstå från alkohol, både bland killar och tjejer. Däremot är det något färre som gör det i årskurs 2 på gymnasiet nu än 2018.

Samtidigt ligger Danderyds ungdomar fortsatt högt när det gäller konsumtion av alkohol, tobak och narkotika. Även om konsumtionen av alkohol och narkotika har minskat något bland de unga i årskurs 9 så har den ökat bland de i åk 2 på gymnasiet, jämfört med 2018.

Den generella trenden är att rökningen sjunker i årskurs 9, samtidigt som det går att se ökning av användandet av snus.

Användningen av cannabis har minskat något i Danderyd samtidigt som användandet av kokain, ecstasy och amfetamin – så kallade festdroger – har ökat. En liknande tendens syns även i andra kommuner i länet. Bland tjejer i Danderyd har användandet av dessa droger ökat markant. Enligt enkäten är det vanligaste sättet att komma i kontakt med narkotika att bli bjuden av en kamrat.

Majoriteten av ungdomarna i Danderyd deltar i ledarledda fritidsaktiviteter samt har en positiv framtidstro.  Men den psykiska ohälsan bland både killar och tjejer har ökat sedan den senaste mätningen. Det är tjejer som står för den mest negativa utvecklingen, både i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet.

Samarbete för att förändra beteenden

Jonas Jonsson är ungdomschef och projektledare för kommunens nya barn- och ungdomsstrategi. Han är inte förvånad över de siffror som framkommit i Stockholmsenkäten.

- Med projektet Danderyd lyssnar där ungdomarna själva fick ta upp de frågor som de tyckte var viktiga, och arbeta med dem och presentera dem på olika sätt, fick vi berättelserna bakom de siffror som vi nu ser i Stockholmsenkäten, säger Jonas Jonsson.

- Det som blev extra tydligt då var att det är fyra områden som ungdomarna känner en oro inför och tycker är extra viktiga för sitt välbefinnande. Dessa är grupptryck, vuxnas närvaro, hemmafester och prestationer.

Enligt ungdomarna så kommer de oroande siffrorna i Stockholmsenkäten kunna vändas om dessa fyra områden får stå i fokus i arbetet med och för Danderyds unga.

- Vi behöver få till ett förändrat beteende, hos både de unga och oss vuxna. Det är förstås inte helt lätt och det kommer att krävas ett konsekvent, långsiktigt och ihållande arbete från alla i samhället. Vi behöver arbeta tillsammans, vi som arbetar i kommunen, polisen, ungdomarna själva och framför allt, de som är ungdomarnas största förebilder – föräldrarna. Att få till detta samarbete kommer vi att fokusera på och arbeta stenhårt med under de närmaste åren.

Ny barn- och ungdomsstrategi

För att arbetet med Danderyds unga ska ske på ett samlat och konsekvent sätt inom kommunen har en ny barn- och ungdomsstrategi tagits fram, den beskriver vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser som behövs.

Strategin fokuserar på fyra målområden:     

  • Barn och unga ska ha förutsättningar till en god hälsa och positiv framtidstro
  • Ungas användning av alkohol och droger ska kraftfullt minska      
  • Barn och unga ska känna sig trygga och säkra         
  • Tydlig samverkan i arbetet med barn och unga

- Arbetet med barn- och ungdomsstrategin, under ledning av ungdomschef Jonas Jonsson, drar igång med full kraft under hösten, säger bildningsdirektör Kent Henningson.

Mer om Stockholmsenkäten

Danderyds kommun deltog tillsammans med 21 andra kommuner i Stockholms län i årets Stockholmsenkät. Enkäten genomförs vartannat år och besvaras då av ungdomar i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna, som är samma i alla de deltagande kommunerna, handlar om ungdomarnas levnadsvanor – hur de har det och hur de mår.

På grund av coronapandemin var det färre ungdomar än vanligt som besvarade årets Stockholmsenkät. 2018 var svarsfrekvensen bland ungdomarna i Danderyd 82 %, i år var siffran 62 %. Sannolikt är det coronapandemin som är orsaken till detta, enkäten genomfördes i mars.

Läs mer

Resultat Stockholmsenkäten 2020 för ungdomar som bor i Danderyd

Barn- och ungdomsstrategin - Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i Danderyds kommun

danderyd.se/ungtfokus

danderyd.se/danderydlyssnar

Kontaktinformation

Jonas Jonsson, ungdomschef, 08–568 910 86

jonas.jonsson@danderyd.se

ungtfokus@danderyd.se