Svalnässkolan – vägen fram till avvecklingen

För att klargöra bakgrunden till att Elevverket kommer att ta över Svalnässkolan från och med årsskiftet väljer bildningsförvaltningen här att göra ett par förtydliganden. Här beskrivs bakgrunden till att kommunen valt att överlämna verksamheten, det anbudsförfarande som genomfördes under våren samt varför valet slutligen föll på Elevverket.

Bakgrund

Under våren 2019, i samband med att det ekonomiska läget för året i Danderyds kommun blev tydligt för alla, stod det klart att de kommunala skolorna i egen regi behövde göra besparingar. Detta då flera av skolorna gått med stora underskott under det senaste året, och i vissa fall även under flera år.

En viktig anledning till dessa underskott var det stora antalet tomma elevplatser som fanns i framför allt Djursholm. Antalet elever är avgörande för en skolas ekonomi och ju färre tomma platser som en skola har, desto bättre.

Några orsaker till den stora andelen tomma platser är att det byggs relativt lite i kommunen och att många familjer som har utflugna barn väljer att bo kvar i sina hus. Det har gjort att det är färre barnfamiljer som bor i till exempel Djursholm nu än för ett par år sedan och det finns ingenting som tyder på att siffrorna ska gå upp framöver, snarare tvärt om.

Det finns flera fristående skolaktörer i Danderyd och de har funnits där länge, de ses därmed inte som någon avgörande orsak till det minskade antalet elever i de kommunala skolorna. Även om det i vissa fall naturligtvis kan vara så att de fristående varit bättre på att locka nya elever än vad de kommunala skolorna varit.

I samband med att det ekonomiska läget blev tydligt, fick bildningsförvaltningen i uppdrag av dåvarande kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU) att ta fram förslag på åtgärder för att utjämna tillgång och efterfrågan på skolplatser i Djursholm.

För att få en uppfattning om antalet elevplatser i varje klassrum och skola och därmed komma fram till hur stort platsöverskottet egentligen var och vilka möjligheter till eventuella sammanslagningar som kunde finnas, gjordes en genomgång av alla våra skolor i Djursholm. Sådana genomgångar har förstås gjorts tidigare, men vid den här genomgången blev det tydligt att vissa rum som var reserverade för till exempel olika fritidsaktiviteter, istället skulle kunde användas till undervisning.

Efter denna inventering stod det klart att överskottet på skolplatser i Djursholm var mellan 300 och 400 platser.

Nästa steg var att se över vilka olika alternativ som fanns för att komma till rätta med överskottet. Det talades bland annat om olika slags sammanslagningar av skolor, till exempel att alla lågstadieelever i Djursholm skulle samlas på en skola. Men, efter många avväganden beslutade majoriteten i KSPU att gå vidare med avvecklingen av Svalnässkolan. Det beslutades också att delar av Vasaskolan skulle hyras ut.

Avvecklingen av Svalnässkolan skulle leda till en minskning med ca 100 platser i kommunens skolor, genom att skolans befintliga elever flyttades över till annan kommunal skola i Djursholm. (Även om de familjer som så önskar naturligtvis kunde välja att byta till en fristående skola eller till en skola utanför Djursholm.) Genom att hyra ut delar av Vasaskolan skulle de kommunala skolorna kunna minska med ytterligare 200 platser.

Anbudsförfarandet

I samband med att ett eventuellt avvecklande av Svalnässkolan blev känt, var det många föräldrar som uttryckte önskemål om att deras barn skulle få gå kvar vid skolan. Därför beslutades att istället för att lägga ned skolan helt så skulle istället ett övertagande ske, genom ett anbudsförfarande där både verksamhet och lokal skulle ingå.

Att Svalnässkolan ändå skulle finnas kvar, men drivas av en fristående skolaktör skulle betyda att en väl fungerande byggnad skulle fortsätta användas så som det var tänkt och att en av de redan idag verksamma fristående skolaktörerna i Djursholm skulle få bättre lokaler. De lokaler som den aktören då skulle lämna skulle inte längre användas till skolverksamhet vilket betyder att det totala antalet skolplatser i området därmed skulle minska.

En anbudsinbjudan för att ta över skolverksamheten vid Svalnässkolan publicerades den 4 maj. De som bjöds in till att lämna anbud var huvudmän med tillstånd att bedriva skolverksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3 i Danderyds kommun. Ett villkor för att få ta över verksamheten var att Svalnässkolans befintliga elever skulle ges möjlighet att gå kvar vid skolan och att antalet platser i Djursholm inte skulle öka.

Vid anbudsöppningen som genomfördes av bildningsförvaltningens tjänstemän stod det klart att en anbudsgivare uppfyllde de villkor som hade satts upp. Den 19 maj fattade utbildningsnämnden därför beslut om att anta Elevverkets anbud.

Enligt anbudet skulle övertagandet ske till hösten 2021. Men det blev i ett tidigt läge klart att ett tidigareläggande av övertagandet hade varit det bästa för både skolans personal och elever. Dock kom ett besked från Skolinspektionen som innebar att någon tidigareläggning inte var möjlig utan att den kan ske först till 2021, dock redan till årsskiftet istället för till hösten.

Varför Elevverket?

Elevverket har varit verksamma i Danderyds kommun och Djursholm sedan början av 90-talet. Deras skolor har varit omtyckta och de har ofta haft full beläggning. Deras lokaler har dock inte varit egentliga skollokaler och de har till exempel saknat en egen gymnastiksal. Möjligheten att ta över verksamheten vid Svalnässkolan, som ligger nära Elevverkets nuvarande lokaler, var därför intressant för dem.

Från bildningsförvaltningens sida ses det som positivt att fler av kommunens elever får sin undervisning i ändamålsenliga lokaler, vilket nu blir fallet.

Ett inlägg i sociala medier för ett par dagar sedan antydde att eventuella släkt- eller vänskapsband mellan kommunens tjänstemän och politiker samt personal vid Elevverket skulle ha varit avgörande för att valet föll just på Elevverket. Så är naturligtvis inte fallet och med ovanstående redogörelse hoppas vi att detta har klarlagts.

Utfallet så här långt

Till årsskiftet kommer de skolor i Djursholm som drivs i kommunal regi att ha minskat sina elevplatser med 200, varav 100 platser i Svalnässkolan och 100 platser i Vasaskolan. Under 2021 planeras ytterligare lokaler i Vasaskolan att lämnas, vilket gör att antalet platser då kan minska med ytterligare 100.

Antalet elevplatser totalt sett i Djursholm minskar genom att det som tidigare varit skollokaler lämnas och övergår till annan verksamhet. Detta gäller förutom delar av Elevverkets lokaler även Vendestigens förskola och skolas lokaler. Vendestigens förskola och skola har under sommaren flyttat hela sin verksamhet till en del av Vasaskolan. Dessa båda flyttar innebär att det totala antalet platser minskar med omkring 100-150 platser.