Vad händer med Svalnässkolan?

Bildningsförvaltningens yttrande gällande förslaget om att avveckla den kommunala verksamheten i Svalnässkolan i Djursholm är klart. Yttrandet kommer nu att gå vidare till utbildningsnämnden som efter beslut skickar det till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bildningsförvaltningens utredning har gjorts tillsammans med Danderyds kommunjurist. Centralt i yttrandet är problematiken med att det i Djursholm finns en överetablering av skolplatser i förhållande till antalet barn som bor eller går i skola där.

- Vi ser att det totala antalet skolplatser i Djursholm bör minska och står därför fast vid förslaget om att den kommunala skolverksamheten i Svalnässkolan bör avvecklas, säger bildningsdirektör Kent Henningson som har ansvarat för utredningen.

Som ett exempel nämns att inför läsåret 2020 har de omkring 100 barn i Djursholm som ska börja i skolan till hösten, sex olika skolor i området att välja mellan.

Marknadspris med anbud

En del i förslaget som bildningsförvaltningen också skulle utreda var frågan om Svalnässkolan ska fortsätta att drivas, men av en fristående aktör. I yttrandet väljer bildningsförvaltningen att inte ta ställning till den frågan, men skriver att det i så fall finns flera delar som måste övervägas och utredas vidare.

- Det handlar dels om vilket värde skolan kan sägas ha. Ett sådant måste sättas utifrån ett marknadspris. Här föreslår vi att kommunens upphandlingsenhet ska använda sig av en oberoende värdering och ett anbudsförfarande, där intressenter får konkurrera på lika villkor och där dessa villkor är transparenta och lika för alla, säger Kent Henningson.

Flera intressenter finns

Oavsett om Svalnässkolan avvecklas helt eller tas över av en fristående aktör kommer skolans befintliga elever att erbjudas plats på någon av de två andra kommunala grundskolor som finns i Djursholm, Ekebyskolan respektive Vasaskolan.

- I vårt yttrande skriver vi att ett krav på en fristående aktör skulle kunna vara att de ska erbjuda Svalnässkolans befintliga elever möjligheten att få gå kvar på skolan. Vi lyfter också att det kan vara ett krav att den aktör som tar över fortsätter att tillämpa närhetsprincipen vid antagning av nya elever, precis som vi som kommun har gjort.

Fristående aktörer som redan idag bedriver skolverksamhet i Djursholm har visat intresse för Svalnässkolans lokaler.

- Det finns idag åtminstone tre fristående aktörer som visat intresse för att under rätt förutsättningar ta över huvudmannaskapet för Svalnässkolan, säger Kent Henningson.

Beslut under våren

Nästa steg är att frågan går vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut om Svalnässkolans framtid kommer slutligen att fattas av kommunfullmäktige under våren.

- Det är naturligtvis olyckligt att Svalnässkolans framtid fortfarande är oklar, nu när det samtidigt pågår ett skolval. Men jag vill poängtera att den kommunala verksamheten i Svalnässkolan fortsätter även läsåret 2020/21 och att skolan finns med i årets skolval till förskoleklass.

Läs mer

Läs bildningsförvaltningens tjänsteutlåtande i sin helhet:

https://meetingsplus.danderyd.se/committees/utbildningsnamnden/utbildningsnamnden-2020-02-05