Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Biologisk mångfald och tillgänglighet fokus i nya Anna Whitlocks park

Den 25 september 2021 invigs Anna Whitlocks park. Platsen har under en lång tid varit en grön oas i Danderyd. I samband med kommunens demokratijubileum 2021 har parken gjorts mer tillgänglig med stabila grusgångar, parkbänkar och fått mer blomsterprakt.

Öppningen av parken

Parken är öppen för alla redan nu. Invigning sker den 25 september 2021 som en del i firandet av Demokratijubileet. Dagen bjuder på ett spännande scenprogram och olika aktiviteter i parken för både barn och vuxna. 

Se hela programmet för invigningen här

AWP_skiss.jpg

Utformning

Platsen för Anna Whitlocks park har länge varit ett uppskattat grönområde med vildvuxna träd, buskar och ängsytor. Under 2021 har platsens karaktär förstärkts. De upptrampade gångstigarna har ersatts med stenmjölsbelagda gångvägar som sammanstrålar i en central punkt - parkens hjärta. Entréerna till parken har också lyfts fram.
 
Centralt i parken har ett mer ordnat parkrum skapats, omgärdat av en häck som ramar in och bildar en naturlig mötesplats. Här finns sittplatser, gräsyta och en plantering med än. Häckens strama formspråk är en vacker kontrast till parkens i övrigt naturliga och vilda karaktär.
 
De stora ängsytorna i söder har bevarats och gräsgångar har klippts upp och bildar gröna oaser i det höga ängsgräset. Längs gångvägarna har sjok av blomsteräng såtts in för att rama in gångvägarna med blomsterprakt och för att skapa mångfald för djur- och växtlivet.  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biologisk mångfald

För att ytterligare gynna den biologiska mångfalden och för att locka fler pollinatörer till parken har nya blommande träd att planteras. Den sly som röjts har bevarats på plats för att på så vis skapa boendemiljöer för fåglar och insekter. Tre snabbväxande björkar har fällts. Träden var gamla och i två fall skadade och med oturligt växtsätt. För varje fällt träd har två nya återplanterats inom parken.  
 
Ängsplantering, trädplantering och bevarande av dött material på platsen innebär att upprustningen av parken har gynnat den biologiska mångfalden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tillgänglighet

Anna Whitlocks park ska vara tillgänglig för alla. De upptrampade gångstigarna har ersatts med 2 meter breda, hårt packade gångvägar i stenmjöl, vilket ger god tillgänglighet även för personer med funktionsnedsättning.

Med flera nya parksoffor och bänkbord tillgängliggörs parken så att den kan användas av fler. Den nya gestaltningen erbjuder fler användningsområden och funktioner som ökar användbarheten av parken.
 
Gestaltningsförslaget för Anna Whitlocks park har fastställts av Demokratijubileets politiska styrgrupp och Tekniska nämnden.

Anna Whitlocks koppling till parken

Anna Whitlock (1852–1930) var en Sverige främsta rösträttspionjärer och har gjort ett stort avtryck i frågor som rör demokrati, jämställdhet och utbildning i Sverige. Hon var hemmahörande i Danderyds kommun och bodde en stor del av sitt liv på Gautiodsvägen i Djursholm. Under sina levnadsår bedrev hon ett aktivt arbete för allmän och lika rösträtt och var i många år ordförande i LKPR (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt).

Hon var även en reformpedagog och grundade en flickskola som senare blev Whitlockska samskolan, tillgänglig för både flickor och pojkar. Utbildningen baserades på grundläggande demokratiska värderingar, var konfessionslös och lika för flickor och pojkar. Anna Whitlock var även med och grundade konsumentkooperativet Svenska hem. 

I och med att parken inrättas som ett minnesmärke med koppling till firandet av demokratins genombrott bedömdes det också som lämpligt att parken uppkallas efter en av de lokala personerna som varit med och bidragit till detta genombrott.

Parken kommer, förutom att skapa en trivsam miljö, uppmuntra till samtal om demokratifrågor bland besökarna. Hit kan till exempel skolklasser komma för att lära sig om Anna Whitlock och de demokratiska värderingar och frågor hon arbetade för.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den politiska styrgruppen

Projektet styrs av en politisk styrgrupp med representanter från alla partier i kommunfullmäktige inklusive kommunfullmäktiges, utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ordförande. De har arbetat fram förslaget till parken och dess namn. Beslut om att namnge parken efter Anna Whitlock fattades i kommunens byggnadsnämnd den 10 december 2020. Byggnadsnämnden ansvarar för namngivning av platser, vägar m.m. i kommunen. 

Parkens placering

Parken är placerad på fastighet Djursholm 2:271. Platsen har valts ut för att den bedömdes vara en lämplig och trevlig plats där många invånare, till exempel skolelever, kan få tillgång till parken. Parken har närhet till kollektivtrafik med en busshållplats precis i anslutning till parkområdet. Dessutom ligger parken nära det kvarter som Anna Whitlock bodde i, den kvinna som parken är uppkallad efter. Ur jämställdhetssynpunkt är detta en viktig del i att även lyfta fram de framstående, lokala kvinnor som kommunen har haft som invånare genom historien. 

Pressmeddelande 11 december 2020

Pressmeddelande 11/12: Danderyds demokratijubileum 2021 och inrättande av Anna Whitlocks park

Frågor?

Kontaktcenter