Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Biologisk mångfald och tillgänglighet i fokus i nya Anna Whitlocks park

Ett parkprogram har tagits fram för Anna Whitlocks park. Gestaltningsförslaget syftar till att bevara platsens naturliga känsla och ge växtlighet och blomster stort utrymme för att fortsatt främja biologisk mångfald.

Driftinformation: Nu tar Anna Whitlocks park form

AWP_skiss.jpg

Utformning

Platsen Anna Whitlocks park är idag parkmark med vildvuxna träd, i folkun kallad 'Weras äng', med buskage och ängsytor. Parkens inneboende karaktärer förstärks och utvecklas och ges ett rikare, mer levande/dynamiskt innehåll. De upptrampade gångstigarna ersätts med stenmjölsbelagda gångvägar som sammanstrålar i en central punkt - parkens hjärta. Entréerna till parken lyfts fram och förstärks för att ytterligare påvisa att detta är en park. 
 
Centralt i parken anläggs ett mer ordnat parkrum omgärdat av en häck som ramar in och bildar en naturlig mötesplats. I denna mer formella del av parken anläggs sittplatser, klippt gräsyta och en plantering med ängskaraktär för att i största möjliga mån samspela med den befintliga miljön. Häckens strama formspråk blir en vacker kontrast till parkens i övrigt naturliga och vilda karaktär.  
 
De stora ängsytorna i söder kommer att bevaras och gräsgångar kommer att klippas upp och bilda gröna oaser i det höga ängsgräset. Längs gångvägarna kommer sjok av blomsteräng att sås in för att rama in gångvägarna med blomsterprakt och för att skapa mångfald för djur- och växtlivet.  

Angsblandning.png

Biologisk mångfald

För att ytterligare gynna den biologiska mångfalden och för att locka fler pollinatörer till parken kommer nya blommande träd att planteras. Den sly som röjs och de tre träd som fälls kommer att bevaras på plats för  att på så vis skapa boendemiljöer för fåglar och insekter. Tre snabbväxande björkar kommer att fällas. Träden är gamla och i två fall skadade och med oturligt växtsätt. För varje fällt träd återplanteras två nya inom parken.  
 
Ängsplantering, trädplantering och bevarande av dött material på platsen innebär att upprustningen av parken gynnar den biologiska mångfalden, vilket är en central del i gestaltningskonceptet.  

Tillgänglighet

Anna Whitlocks park ska vara tillgänglig för alla. De upptrampade gångstigarna ersätts med 2 meter breda, hårt packade gångvägar i stenmjöl, vilket ger god tillgänglighet även för personer med funktionsnedsättning 

Med flera nya parksoffor och bänkbord tillgängliggörs parken så att den kan användas av fler. Den nya gestaltningen erbjuder fler användningsområden och funktioner som ökar användbarheten av parken.
 
Gestaltningsförslaget för Anna Whitlocks park har fastställts av Demokratijubileets politiska styrgrupp och Tekniska nämnden. Invigningen planeras till slutet av september.  

Anna Whitlocks koppling till parken

Anna Whitlock (1852–1930) var en Sverige främsta rösträttspionjärer och har gjort ett stort avtryck i frågor som rör demokrati, jämställdhet och utbildning i Sverige. Hon var hemmahörande i Danderyds kommun och bodde en stor del av sitt liv på Gautiodsvägen i Djursholm. Under sina levnadsår bedrev hon ett aktivt arbete för allmän och lika rösträtt och var i många år ordförande i LKPR (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt). Hon var även en reformpedagog och grundade en flickskola som senare blev Whitlockska samskolan, tillgänglig för både flickor och pojkar. Utbildningen baserades på grundläggande demokratiska värderingar, var konfessionslös och lika för flickor och pojkar. Anna Whitlock var även med och grundade konsumentkooperativet Svenska hem. 

I och med att parken inrättas som ett minnesmärke med koppling till firandet av demokratins genombrott bedömdes det också som lämpligt att parken uppkallas efter en av de lokala personerna som varit med och bidragit till detta genombrott. Parken kommer, förutom att skapa en trivsam miljö, uppmuntra till samtal om demokratifrågor bland besökarna. Hit kan till exempel skolklasser komma för att lära sig om Anna Whitlock och de demokratiska värderingar och frågor hon arbetade för.  

Öppningen av parken

Parken planeras stå färdig för invigning i september. Detta kommer ingå som en del i firandet av Demokratijubileet.  

Den politiska styrgruppen

Projektet styrs av en politisk styrgrupp med representanter från alla partier i kommunfullmäktige inklusive kommunfullmäktiges, utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ordförande. De har arbetat fram förslaget till parken och dess namn. Beslut om att namnge parken efter Anna Whitlock beslutades i kommunens byggnadsnämnd den 10 december 2020. Byggnadsnämnden ansvarar för namngivning av platser, vägar m.m. i kommunen. 

Parkens placering

Parken är placerad på fastighet Djursholm 2:271. Platsen har valts ut för att den bedömdes vara en lämplig och trevlig plats där många invånare, till exempel skolelever, kan få tillgång till parken. Parken har närhet till kollektivtrafik med en busshållplats precis i anslutning till parkområdet. Dessutom ligger parken nära det kvarter som Anna Whitlock bodde i, den kvinna som parken är uppkallad efter. Ur jämställdhetssynpunkt är detta en viktig del i att även lyfta fram de framstående, lokala kvinnor som kommunen har haft som invånare genom historien. 

Pressmeddelande 11 december 2020

Pressmeddelande 11/12: Danderyds demokratijubileum 2021 och inrättande av Anna Whitlocks park

Frågor?

Kontaktcenter