Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Löpande information

21-02-21

Detta gäller för elever som vistats utomlands under sportlovet

Enligt FHM och skolornas riktlinjer gäller att elev som återkommit till Sverige efter en utlandsresa ska stanna hemma och undvika kontakt med andra personer, i minst 7 dagar efter hemkomst. Detta innebär att eleven inte heller deltar i kulturskolans verksamhet under samma period.
Så här hjälps vi åt att minimera smittspridningen - tack!

21-02-08

Nu välkomnas även äldre elever tillbaka till kulturskolan

Nya riktlinjer från FHM och regeringen innbär nu att även elever födda 2004 eller tidigare får delta fullt ut i kulturskolans undervisning (dvs även i gruppundervisningen).

21-01-22

Kulturskolans vårtermin startar den 25 januari med anpassningar

Kommunerna i Stockholmsområdet har haft samråd med region Stockholm och länsstyrelsen om hur fritids- och idrottsverksamhet kan bedrivas utan att riskera att öka spridningen av covid-19. Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd gör utifrån de gemensamma överläggningarna bedömningen att kulturskolans verksamhet kan starta den 25 januari 2021. Kulturskolans verksamhet följer de föreskrifter och allmänna råd som finns från Folkhälsomyndighetens samt anpassar sin verksamhet enligt nedan. Nuvarande beslut om anpassning av verksamheten kan komma att förändras under terminen.

Äldre elever
Elever födda 2004 eller tidigare erbjuds åter lektioner på plats. Undervisningen gäller endast enskilda lektioner, för de som deltar i mindre grupper tar respektive lärare kontakt för att erbjuda alternativ. Eleverna uppmanas undvika kollektivtrafik när de tar sig till och från lektionen. 

Yngre elever
Elever födda 2005 eller senare erbjuds som tidigare lektioner på plats. Grupper och lokaler anpassas så att distans kan hållas.

Orkestrar
Orkesterrepetitionerna pausas för samtliga elever fram till och med 24/2, då vi utvärderar och fattar beslut om möjlig start efter sportlovet (3/3).  

Inställda lektioner, frånvaro
På grund av sjukfrånvaro kan lektioner komma att ställas in, men vi räknar med att klara av att erbjuda 26 lektionstillfällen under läsåret (alt 13 tillfällen under terminen). Vi undviker att ta in externa vikarier under pandemin. Elevers frånvaro anmäls som tidigare via StudyAlong eller via sms till berörd lärare.

Så här hjälps vi åt att minimera riskerna för smittspridning

Generellt gäller följande
Att endast helt friska och symtonfria elever och lärare deltar i undervisningen. Elever som inte närvarat i den ordinarie skolundervisningen, deltar givetvis inte heller i kulturskolans undervisning. Vid sjukdom (även milda symtom) ska eleven stanna hemma upp till två dagar efter tillfrisknande.

I lärarnas checklista inför varje lektion ingår att ”uppmana eleverna att tvätta händerna, att de instrument som finns på plats spritas, vädra lokalerna mellan lektioner, placerar eleverna med distans i lokalerna, elever tillåts inte låna noter/instrument av varandra”.

Lämna/hämta
Inga vårdnadshavare eller andra vuxna tillåts att vistas i undervisningslokalerna och på Danderydsgården. Allt för att minimera smittorisken.

Föreställningar/konserter
Enligt de riktlinjer som gäller planerar vi inte att genomföra konserter/föreställningar med publik under våren. Som alternativ kommer vi istället att tillsammans med eleverna försöka hitta nya sätt att framföra konserter/föreställningar.

Medgivande att få finnas på bild/film
En stor och viktig del av undervisningen och glädjen med kulturskolan är att eleverna får visa upp sina färdigheter för nära och kära. Nu när vi inte kan genomföra föreställningar/konserter på vanligt sätt, blir bild/film ett viktigt alternativ.
Vi uppmanar därför alla vårdnadshavare att fundera extra kring att låta sitt barn/ungdom få finnas med på de bilder/filmer som tas i kulturskolans verksamhet. När vi fotograferar/filmar ges vårdnadshavare möjlighet att på distans ta del av verksamheten och sitt barn/ungdoms medverkan. Det är via StudyAlong-kontot som vårdnadshavaren ger sitt medgivande.

Ladda ner StudyAlong-appen
Gör det enkelt - ladda ner StudyAlong appen till vårdnadshavarens och elevens mobil! Ni slipper logga in, kan anmäla frånvaro direkt, får enkelt tillgång till iRum, meddelanden med mera. Du hittar den där appar finns, sök på ”StudyAlong”. OBS! Du kan dock inte köpa kursplats via appen. https://studyalong.se/appen 

 

2020-12-20

Terminsstarten för våren, 2021 flyttas fram till den 25 januari

Kulturskolans start av vårterminens kurser flyttas fram en vecka till den 25 januari. Bakgrunden till ovan nämnda förändringar är det rådande smittläget i pandemins spår och regeringens uppmaning den 18 december till landets kommuner om att stänga alla icke nödvändiga verksamheter. Mer information från Kultur- och fritidsnämnden finns att läsa på danderyd.se 

Så här hjälps vi åt att minimera riskerna för smittspridning

Verksamheten på kulturskolan följer de aktuella rekommendationer och riktlinjer som finns från FHM och Kultur- och fritidsförvaltningen i Danderyd. Dessa kan komma att förändras under terminen. Vi inväntar nya direktiv och riktlinjer som kan påverka verksamheten efter den 24 januari.

Generellt gäller följande

Att endast helt friska och symtonfria elever och lärare deltar i undervisningen. Elever som inte närvarat i den ordinarie skolundervisningen, deltar givetvis inte heller i kulturskolans undervisning.

I lärarnas checklista inför varje lektion ingår att ”uppmana eleverna att tvätta händerna, att de instrument som finns på plats spritas, vädra lokalerna mellan lektioner, placerar eleverna med distans i lokalerna, elever tillåts inte låna noter/instrument av varandra”.

Lämna/hämta
Inga vårdnadshavare eller andra vuxna tillåts att vistas i undervisningslokalerna och på Danderydsgården. Allt för att minimera smittorisken.

Föreställningar/konserter
Enligt de riktlinjer som gäller planerar vi inte att genomföra konserter/föreställningar med publik inomhus under våren. Som alternativ kommer vi istället att tillsammans med eleverna försöka hitta nya sätt att framföra konserter/föreställningar.

Medgivande att få finnas på bild/film
En stor och viktig del av undervisningen och glädjen med kulturskolan är att eleverna får visa upp sina färdigheter för nära och kära. Nu när vi inte kan genomföra föreställningar/konserter på vanligt sätt, blir bild/film ett viktigt alternativ.
Vi uppmanar därför alla vårdnadshavare att fundera extra kring att låta sitt barn/ungdom få finnas med på de bilder/filmer som tas i kulturskolans verksamhet. När vi fotograferar/filmar ges vårdnadshavare möjlighet att på distans ta del av verksamheten och sitt barn/ungdoms medverkan. Det är via StudyAlong-kontot som vårdnadshavaren ger sitt medgivande.

Orkestrar
För våra större grupper, dvs orkestrarna gäller att vi delar upp orkestrarna i mindre grupper samt repeterar med blås och stråk växelvis varannan vecka. 

 

2020-11-02

Digitala lektioner för elever, födda 2004 eller tidigare

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens nya råd, har kultur- och fritidsnämndens ordförande fattat beslut om att all träning, tävling, matcher, kultur- och föreningsverksamhet för ungdomar och vuxna över 15 år ska ställas in. Kultur- och fritidsnämndens beslut gäller med omedelbar verkan och till och med den 30 november.

De skärpta riktlinjerna och kommunens beslut innebär att kulturskolan inte kan genomföra lektioner på plats med våra äldre elever under november månad. Från och med vecka 45 övergår vi istället till digital undervisning för elever, födda 2004 eller tidigare. Respektive lärare informerar sina elever kring den digitala undervisningen.

 

2020-08-31

Så här hjälps vi åt att minimera riskerna för smittspridning

Verksamheten på kulturskolan fortsätter som i våras att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns från FHM och för skolorna i Danderyd.

Det innebär att endast helt friska och symtonfria elever och lärare deltar i undervisningen. Elever som inte närvarat i den ordinarie skolundervisningen, deltar givetvis inte heller i kulturskolans undervisning.

I lärarnas checklista inför varje lektion ingår att ”uppmana eleverna att tvätta händerna, att de instrument som finns på plats spritas, vädra lokalerna mellan lektioner, placerar eleverna med distans i lokalerna, elever tillåts inte låna noter/instrument av varandra”.

Lämna/hämta
Vi önskar att föräldrar undviker att vistas i undervisningslokalerna och på Danderydsgården. Allt för att minimera smittorisken.

Föreställningar/konserter
Enligt de riktlinjer som gäller för tillfället (2020-08-31) planerar vi inte att genomföra konserter/föreställningar med publik inomhus under hösten. Eventuellt kan vissa aktiviteter genomföras utomhus. Som alternativ kommer vi istället att tillsammans med eleverna försöka hitta nya sätt att framföra konserter/föreställningar.

Medgivande att få finnas på bild/film
En stor och viktig del av undervisningen och glädjen med kulturskolan är att eleverna får visa upp sina färdigheter för nära och kära. Nu när vi inte kan genomföra föreställningar/konserter på vanligt sätt, blir bild/film ett viktigt alternativ.
Vi uppmanar därför alla vårdnadshavare att fundera extra kring att låta sitt barn/ungdom få finnas med på de bilder/filmer som tas i kulturskolans verksamhet. När vi fotograferar/filmar ges vårdnadshavare möjlighet att på distans ta del av verksamheten och sitt barn/ungdoms medverkan. Det är via StudyAlong-kontot som vårdnadshavaren ger sitt medgivande.

Orkestrar
För våra större grupper, dvs orkestrarna gäller följande: Stråkorkestrarna kommer att vara i en större sal. Blåsorkestrarna kommer att inleda hösten med att ha sina repetitioner utomhus, så länge det är möjligt. Därefter delar vi upp orkestrarna så att de inte repeterar samma dag på Danderydsgården. Det innebär att blås- och stråkorkestrarna repeterar varannan onsdag.

 

2020-03-30

Fortsatt undervisning - ta hänsyn till varandra

Vi fortsätter undervisningen som vanligt, med undantag för orkesterrepetitioner samt föreställningar/konserter som tills vidare är inställda.
Vi har många elever på kulturskolan och vill påminna om att vi alla måste bidra till att minska risken för smittspridning och fortsätta visa hänsyn till elever och lärare genom att helt avstå från lektion om man känner sig sjuk, även med milda symton. Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknandet. Vi uppmanar även alla elever att tvätta sina händer innan lektionen påbörjas.

Mer information från Danderyds kommun kring Covid-19.

2020-03-17


Hej alla orkesterelever!

Vi har idag beslutat att ställa in onsdagarnas orkesterrepetitioner från och med i morgon 18 mars fram till påsk.
Den vanliga underundervisnigen fortgår som vanligt. Vi återkommer med information framöver kring hur vi kan använda oss av distansundervisning via StudyAlong. Informationen har mailats ut samt återfinns i iRummet på StudyAlong.

 

2020-03-16

Hej alla elever och föräldrar i Kulturskolan!


Fortsatt undervisning
Vår vanliga undervisning fortsätter som vanligt för de elever och lärare som är helt friska. Vi vill påminna om att bidra till att minska risken för smittspridning och fortsätta visa hänsyn till andra elever och lärare genom att avstå helt från din lektion även vid ringa symptom på någon sjukdom. Vi uppmanar även alla elever att tvätta händerna direkt innan man börjar sin lektion.
Vi fortsätter givetvis att följa händelseutvecklingen och eventuellt nya beslut och direktiv. Får de inverkan på undervisningen återkommer vi med uppdaterad information.

Inställda konserter och föreställningar
Danderyds kommun har beslutat att ställa in allmänna evenemang i kommunens regi de kommande sex veckorna. För kulturskolans del innebär det att vi inte kommer att genomföra ett antal planerade konserter och föreställningar (se nedan). Beroende på utvecklingen framöver avvakta vi med att planera in nya datum. När det gäller Cartoons har vi dock redan nu beslutat att den tidigast kommer att genomföras i början av höstterminen 2020.

  • 18 mars Blåsorkesterkonserten
  • 24 mars Genrepet Cartoons
  • 25 mars Cartoons
  • 31 mars Det gyllene snittet
  • 25 april Musikalkonsertern
  • 28 april Play4Strings

Frånvaro
Meddela din eventuella frånvaro från lektion till din lärare antingen direkt via sms, via ditt StudyAlong-konto eller StudyAlong-appen. 
Manual frånvaro   Kontaktinformation lärare

Eftersom detta är okänd mark för oss alla, arbetar vi efter bästa förmåga med information och hoppas att ni hör av er om frågetecken uppstår. Ta hand om er!

Vänligen
Danderyds kulturskola
kulturskolan@danderyd.se

Informationen har mailats ut samt återfinns i iRummet på StudyAlong.