Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Särskilt stöd

Skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Vasaskolan har specialpedagoger, talpedagog och specialidrottslärare. Specialpedagogerna gör tester i svenska och matematik i klasserna varje år. Ibland görs också individuella tester för att upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter.

Vid behov upprättas åtgärdsprogram i samråd med elev och föräldrar, vilket innebär ett gemensamt ansvar mellan hem och skola. Åtgärdsprogrammet utformas med hänsyn till elevens behov och förutsättningar. Stöd kan ges i klassen, i mindre grupp och/eller enskilt.

För de elever som inte kommit igång ordentligt med sin läsning, använder vi en lästräningsmetod, Rydaholmsmetoden. Martin Ingvar, professor i klinisk neurofysiologi vid Karolinska institutet och ordförande i Svenska dyslexistiftelsen säger: "Metoden framstår idag som en spjutspets inom dyslexipedagogiken". (ur Martin Ingvars bok "En liten bok om dyslexi") Det är en arbetsmetod som ökar elevernas automatisering av sin läsning. Den riktar sig i första hand till elever som har lässvårigheter i form av låg läshastighet och svårigheter med avkodning av orden.