Arbetsmiljö och avfallshantering hänger ihop

Danderyds kommun arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Därför kan avfallshämtningen förändras på grund av arbetsmiljöregler. Det kan handla om att det är för trångt i ett bostadsområde eller att det är för stora lutningar eller ojämnt underlag där kärl ska dras.

Så här hanteras ändrad avfallshämtning till följd av arbetsmiljöproblem:

  • Entreprenören meddelar i första hand fastighetsägaren om att det finns problem vid avfallshämtningen genom att hänga en hängare på kärlet. Om ingen förändring sker, trots informationen på hängaren, så skickas ett brev ut till fastighetsägaren. Detta gäller främst mindre förändringar som exempelvis att kärlet är för tungt, kärlet måste flyttas (brant eller dåligt underlag) eller svår växtlighet.

  • Vid mer komplicerade platser kontaktar entreprenören kommunen. Detta gäller exempelvis vid tillfällen där många fastighetsägare blir berörda. Tillsammans med entreprenören och anläggningsavdelningen tittar man på platserna, undersöker möjliga alternativa lösningar utifrån arbetsmiljöregler och avfallsföreskrifter.

  • Kommunen och entreprenören skickar information till berörd fastighetsägare/förening om alternativ och att avfallshämtningen måste ändras. En tidsfrist för återkoppling och när förändringar ska ha skett meddelas också. Om skyddsrond har skett skickas även skyddsrondsprotokoll från entreprenörens skyddsombud eller huvudskyddsombud.
  • Om ingen återkoppling sker, informerar kommunen eller entreprenören fastighetsägaren om datum när hämtning startar på nytt sätt.

Så här gör du för att undvika utebliven avfallshämtning

För att hämtningen inte ska utebli måste du som fastighetsägare se till att:

  • Inga bilar/objekt blockerar för avfallskärlet.

  • Kärlet inte är överfyllt eller för tungt.

  • Dragvägen mellan sopbilen och avfallskärlet är hårdgjord och plan.

  • Det får inte finnas några trappsteg, trösklar eller andra nivåskillnader. Om tröskel finnas måste i sådana fall en tröskelramp anläggas.

  • Lutningar på dragvägen får ej överstiga en meters lutning på sträckan 12 meter (1:12)

  • Dörrar och grindar till avfallsutrymmet ska vara lätta att öppna. Om du sätter lås på är det viktigt att vi får nyckel i god tid.

Så får du placera dina avfallskärl

Avfallshämtning vid snö

Beskära häckar och buskar

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2022-08-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.