Värdefulla kulturmiljöer

Danderyds kommun har ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer, från fornlämningar, medeltidskyrka, slott och torp till den villastad som började växa fram i slutet av 1800-talet.

Är din fastighet kulturhistoriskt värdefull?

Kulturmiljöhandboken pekar ut kommunens bevarandeområden samt värdefulla byggnader utanför bevarandeområdena.

Översiktskarta
För samtliga områden gäller följande
B1 Skolvägen - Västerängsvägen
B2 B3 Västra Banvägen - Ringvägen
B4 Danderyds kyrka - Berga - Ekeby
B5 Nora gård
B6 Kvarteret Karlshäll
B7 Edsviksvägen - Sunnerbovägen
B8 Ekbacksvägen
B9 B10 Ekeby
B11 Ekebyvägen - Modgunnvägen
B12 Trudvangsvägen
B13 B16 Svalnäs
B17 Burevägen - Väringavägen
B18 Ymervägen
B19 Kvarteret Vale
B20 B24 Ösby
B25 B26 Ösby Station
B27 Urdavägen
B28 Fafnervägen - Hildingavägen
B29 B40 Djursholm
B41 Mimervägen - Snorrevägen
B42 Vendevägen
B43 Hildingavägen - Stenbocksvägen
B44 Djursholms Slott
B45 Skandiavägen
B46 Gamla Djursholm
B47 Kvarteret Breidablik
B48 Kvarteren Midgård & Odinslund
B49 B50 Sköldvägen
B51 Gamla Stocksund & Mörby
B52 Föreningsvägen
B53 Ringen - Skogsliden
B54 Kyrkvägen
B55 Vasavägen
B56 Kvarteret Byggmästaren
B57 Mörby verkstäder
B58 Inverness
B59 Sikreno - Stocksundet
B60 Cedergrenska området
B61 Backvägen
B62 Kornvägen
B63 Granhällsvägen - Tallåsvägen

Utöver kulturmiljöhandboken har Riksantikvarieämbetet pekat ut två områden på Sveriges länskarta, som är av riksintresse för kulturmiljövården; Stocksund och Djursholm.
Sveriges länskarta - Stocksund och Djursholm

Vad menas med kulturmiljö?

Med kulturmiljö menas hela den miljö, byggnader och landskap, som genom historien formats av människor. Danderyds kulturmiljöer, som berättar om tidigare generationers livsvillkor och ideal från förhistorisk tid fram till idag, utgör en del av vår gemensamma identitet och vårt kulturarv. Vi har alla ett ansvar att ta tillvara detta kulturarv.

När du planerar för om- och tillbyggnad av värdefulla byggnader eller nybyggnad inom ett bevarandeområde är det viktigt att åtgärderna sker på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Arkitektoniska och kulturhistoriska värden har hög prioritet i kommunen.

Kulturmiljön skyddas främst genom bevarandebestämmelser i detaljplanerna, kraven i plan- och bygglagen och Kulturmiljöhandbokens rekommendationer.

Om kulturmiljöhandboken

Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun togs fram 1991 och reviderades 2003. Boken bygger på inventeringar som gjordes under 1970-talet av de kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområdena i kommunen, från sekelskiftet fram till 1940-talet.

Kulturmiljöhandboken pekar ut bevarandeområden samt värdefulla byggnader utanför bevarandeområdena. Här har områdena beskrivits och motiv för bevarande har angetts och de kan användas som en grund för vilka förändringar som kan tillåtas. Tanken är att boken ska fungera som ett hjälpmedel vid handläggning av detaljplaner och bygglov, och bidra till att öka kunskapen om Danderyds unika kulturarv.

Du som fastighetsägare kan ha glädje av att veta vad det är som motiverar att en viss byggnad klassas som kulturhistoriskt värdefull. I handboken kan du även få tips om vad du bör tänka på när du planerar förändringar på en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Kulturmiljöhandboken kan du hämta gratis i vårt kontaktcenter i Mörby centrum så länge lagret räcker. Till handboken medföljer en karta över kommunen där alla bevarandeområden i kommunen finns markerade.

Ny inventering av kulturmiljöer har påbörjats

I oktober påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för Danderyds kommun. Först ut blir Enebyberg. Arbetet innebär att samtliga kulturmiljöer kommer att inventeras på nytt och kommer att utföras tillsammans med bebyggelseantikvarier från konsultfirman WSP. WSP:s representanter kommer att bära gula västar med kommunens logotyp när de är ute och inventerar. 

Här kan du läsa mer om arbetet:

Nytt kulturmiljöprogram i Danderyd

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2021-11-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.