Altan(2)

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov beroende på hur den ska se ut och byggas. Lovplikten för högre altaner bedöms utifrån altanens höjd över marken och det visuella intrycket.


   Tid tunn ikon.png   Handläggningstid: 10 veckor


ikon pengar.png  Kostnad: ca 3100 - 12500 kr

 


Du behöver inte bygglov om du ska:

 • bygga en altan med en högsta höjd om 0,6 m över befintlig mark.

 

Du behöver alltid bygglov om du ska:

 • bygga en altan med en högsta höjd om 0,6 - 1,6 m över befintlig mark. Detta kräver lov som fasadändring.
 • bygga en altan med en höjd som överstiger 1,6 m över marken. Detta kräver lov som tillbyggnad.
 • göra en inglasning av altan eller bygga ett utrymme under, som till exempel ett förråd eller källare. Detta kräver lov som tillbyggnad.

  Observera att det alltid är klokt att i förväg informera och föra en dialog med din granne om planerad byggnation oavsett om åtgärden kräver lov eller inte.


 

Bygglovsbefriad altan för småhus

   Du behöver inte bygglov för din altan om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten och du:


 • bygger till altanen på befintligt bostadshus eller komplementbostadshus så att den inte räknas som fristående
 • bygger en altan som inte är högre än 1,8 meter
 • placerar altanen inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus
 • placerar altanen minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, eller närmare om din granne medger det.

  Detta förutsätter att din tomt inte befinner sig i en värdefull kulturmiljö. 
  Läs mer om altaner på Boverkets hemsida


 

Ansök om lov för fasadändring eller tillbyggnad


1 siffra.png

Läs detaljplanen

Ta först reda på vad som är tillåtet att göra på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.
Sök detaljplan
Värdefulla kulturmiljöer

2 siffra.png

Beställ en karta

Vilket kartunderlag som behövs för din åtgärd framgår när du beställer din karta i e-tjänsten.

3 siffra.png

Ta fram handlingar för din ansökan

Se till att ritningarna är skalenliga, fackmannamässigt gjorda och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs Exempelritningar för nybyggnad av hus
Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif

Situationsplan
- Rita in och måttsätt den nya byggnaden på kartan.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa plushöjd för eventuella murkrön och färdig golvhöjd.
- Se till att kartan inte är äldre än två år.
- Behåll höjdkurvor och kommunlogga på kartan.

Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla berörda fasader och ange väderstreck.
- Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa alla våningsplan i byggnaden.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Se till att planritningen över entréplanet är möblerad.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Markplaneringsritning
- Redovisa tomtens ordnande i plan och sektioner.
- Redovisa befintliga och föreslagna marklinjer.
- Kontrollera att skalan är 1:100.
Check.gif Kontrollansvarig
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Denne ska kontrollera att alla lagar och byggregler uppfylls.

För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs Exempelritningar för tillbyggnad

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel i grader från horisontalplanet.
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa plan över befintlig byggnad och den tillbyggda delen.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Markplaneringsritning
- Redovisa tomtens ordnande i plan och sektioner.
- Redovisa befintliga och föreslagna marklinjer.
- Kontrollera att skalan är 1:100.
 

Vid enklare åtgärder kan ev. startbesked ges i samband med bygglovet. För sådana åtgärder behövs endast en kontrollplan, men vid komplexare ärenden kräver vi att du anmäler en kontrollansvarig.  

Check.gif Kontrollplan (enklare tillbyggnader)
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan för tillbyggnad/komplementbyggnad
Check.gif Kontrollansvarig (komplexa tillbyggnader)
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Med dennes hjälp kontrolleras att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls.

För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs
Exempelritningar för komplementbyggnader

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt den nya byggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden på kartan.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Markplaneringsritning
- Redovisa tomtens ordnande i plan och sektioner.
- Redovisa befintliga och föreslagna marklinjer.
- Kontrollera att skalan är 1:100.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan för tillbyggnad/komplementbyggnad

Följande åtgärder kräver bygglov:

- Omfärgning.

- Byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
- Byta fönster till annan storlek.
- Sätta in ett nytt fönster där det tidigare inte funnits något.


Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader som påverkas av ändringen.
Check.gif Exteriörredovisning
- Beskriv material och detaljer i nybyggnadens/tillbyggnadens exteriör.
- Redovisa utvändig färgsättning i färg-PM och kulörer i enlighet med NCS-färgsystem.
- Redovisa material på karmar samt dörrarnas nedre bröstning.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan för takkupa/fasadändring

Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.


Check.gif Situationsplan
-Redovisa fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader med balkonger som berörs.
- Markera var inglasning är tänkt.
Check.gif Planritning
- Måttsätt ritningen så att arean går lätt att räkna ut.
Check.gif Konstruktionsritning
- Redovisa infästning mot tak och golv eller räcke.
- Rita in brandgastätning/brandtätning.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Broschyr
Detaljritning på föreslagen inglasning, ex. en broschyr eller ett produktblad.

Bygglov krävs endast för murar över 0,5m och plank högre än 1,0m.

För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs Exempelritningar för murar och markuppfyllningExempelritningar för plank
Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif Situationsplan
-
Rita in och måttsätt murar eller plank.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader av murar eller plank.
- Ange materialval och kulörer.
Check.gif Marksektionsritning
- Rita in muren/planket sett från sidan.
- Måttsätt murens/plankets längd och höjd.
- Ange nya och befintliga marknivåer.
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen.
Check.gif Markplaneringsritning
- Redovisa tomtens ordnande i plan och sektioner.
- Redovisa befintliga och föreslagna marklinjer.
- Kontrollera att skalan är 1:100.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.


Check.gif Situationsplan
- Placera in skylten på kartan.
Check.gif Fasadritning
- Måttsätt hur skylten ska sitta på fasaden.
- Visa skyltens placering i relation till omgivningen.
Check.gif Illustration
- Illustrera skylten i lämplig skala med mått, kulörer, material samt annan teknisk information, t.ex. infästning, belysning och ledningsdragning.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

Vid uppförande av enbart altan krävs endast en enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Om åtgärden dock överstiger 1,6 m i höjd eller om den medför en marknivåförändring på över 0,5 m beställs en karta via e-tjänsten för kartor.

Regler för altan, markförändringar och pool


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt poolen/poolaltanen på kartan.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader. 
- Ange nya och befintliga marknivåer.
Check.gif Planritning
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnationen.
- Redovisa nya och befintliga marknivåer.
- Måttsätt ritningen och ange höjd och färdiga golvnivåer.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt den nya byggnaden på kartan.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
- Se till att kartan inte är äldre än två år.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa alla våningsplan i byggnaden.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 

Vid enklare byggnader kan ev. startbesked ges i samband med bygglovet. För sådana åtgärder behövs endast en kontrollplan, men vid komplexare ärenden kräver vi att du anmäler en kontrollansvarig.

Check.gif Kontrollplan (enklare tillbyggnader)
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Kontrollansvarig (komplexa tillbyggnader)
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Med dennes hjälp kontrolleras att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls.

4 siffra.png

Gör en ansökan i vår e-tjänst!

Har du alla handlingar färdiga? Då är det dags att göra en ansökan!
Avgift för tillbyggnad/fasadändring

5 siffra.png

Läs på om bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen.png
När vi mottagit din ansökan kommer ditt ärende handläggas i enlighet med följande process. Du måste ha ett startbesked för att få börja bygga och ett slutbesked innan du får flytta in. I annat fall kan du föreläggas med en sanktionsavgift.

* Vid enklare åtgärder krävs inte tekniskt samråd, platsbesök eller slutsamråd.

Förberedelser
Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att läsa i detaljplanen vad som är tillåtet att bygga på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Du kan själv söka fram den detaljplan som gäller för fastigheten.

En karta eller en situationsplan behövs för de flesta åtgärder. Den beställer du i e-tjänsten för kartor. Se till att vara ute i god tid. Leveranstiden är 2-4 veckor.

Se till att du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga, lättlästa och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

Granskning
En handläggare utses för ditt ärende. Om det saknas handlingar under granskningen kommer handläggaren kontakta dig och begära kompletteringar. Komplettera din ansökan
I lovet prövas att ditt förslag överensstämmer med gällande detaljplan och att plan- och bygglagens krav på utformning och tillgänglighet uppfylls. 

Grannehöran
Om ditt förslag strider mot detaljplanen ska berörda grannar ges möjlighet att yttra sig. Med berörda grannar avses samtliga fastighetsägare och hyresgäster vars fastigheter angränsar till din fastighet samt dem mittemot på andra sidan gatan.

Beslut
Om ditt ärende gäller nybyggnation fattas beslut alltid av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. I andra fall har handläggaren delegation att ge bygglov. När din ansökan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 10 veckor.

Information om beslut

När beslutet har fattats skickas det till dig som är sökande. Det skickas även för kännedom till övriga fastighetsägare samt berörda grannar och kungörs på Post- och Inrikestidningars webbsida.

Möjlighet att överklaga
Ett beslut om bygglov kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som vidarebefordrar det till Länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du har tagit del av beslutet. För övriga sakägare (ex. grannar och fastighetsägare) är överklagandetiden fyra veckor från kungörelsedatum i Post- och Inrikes tidningar.

Är du osäker på vilket datum beslutet kungjordes går det att söka fram det på deras sida med hjälp av fastighetsbeteckningen. När tiden för överklagande gått ut vinner beslutet laga kraft.

Sök kungörelse-/publiceringsdatum
Läs mer om överklagan

Om du ska bygga en större byggnad ska ett tekniskt samråd hållas. Både du och din kontrollansvarige ska delta på samrådet som kommer att hållas av en av våra byggnadsinspektörer. Ett förslag till kontrollplan och begärda handlingar ska skickas in i god tid före mötet. Vilka handlingar som krävs står skrivet i bygglovet.

På samrådet diskuteras bl.a. byggherrens ansvar, byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och väsentliga tekniska egenskaper. Det bestäms villkor för att påbörja, tid för arbetsplatsbesök samt vad som krävs för ett slutbesked. Byggnadsinspektören för protokoll som sedan skickas ut till mötets deltagare efter samrådet. Boka tid för tekniskt samråd

För att få starta bygget måste du ha ett startbesked.
Det kan ske först när alla tekniska handlingar som krävts i ärendet redovisats. Det måste även gått 4 veckor sedan lovbeslutet publicerades i Post- och Inrikestidningar. Om du börjar byggnationen innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Beroende på åtgärdens omfattning kan en byggnadsinspektör från kommunen göra arbetsplatsbesök under byggtiden. Vid besöket, då den kontrollansvarige ska vara med, går inspektören igenom hur kontrollplanen och lovet följts och kontrollerar att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Efter besöket skickar inspektören ett protokoll till dig.

När bygget är färdigt hålls ett slutsamråd på byggplatsen med dig, din kontrollansvarige och en av våra byggnadsinspektörer. Under mötet går ni igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts och att alla slutliga handlingar som krävts i startbeskedet lämnas in. Detta krävs främst i större projekt.

När du har byggt klart och vill ha ett slutbesked gör du en slutanmälan och bifogar de handlingar som specificerats i startbeskedet.
Gör en slutanmälan
Ett slutbesked krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk.
För att ett slutbesked ska kunna utfärdas ska du visa att alla krav i bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda.

Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Uppdaterad: 2024-02-23