Inventering och riskklassning av förorenade områden

I Sverige finns ett stort antal områden som är misstänkt förorenade och kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Totalt har över 80000 potentiellt förorenade områden identifierats i Sverige.

2016 fanns för Danderyds kommun 277 identifierade objekt i länsstyrelsens databas över misstänkt förorenade områden. Av dessa var endast 26 objekt inventerade och riskklassade enligt den så kallade MIFO-metodiken som utvecklats av Naturvårdsverket i samarbete med andra aktörer.

Handlingsplan för förorenade områden 2016-2018

Misstänkt förorenade områden kan indelas efter verksamhetsbranscher som är förknippade med olika föroreningar. Vissa branscher ska inventeras och riskklassas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Inventeringen har hittills främst utförts av länsstyrelsen men arbetet har inte kunnat slutföras för alla branscher på grund av resursbrist.

Danderyds kommun beslutade 2016 att komplettera och slutföra inventeringen av misstänkt förorenade områden från vissa verksamhetsbranscher som en del av handlingsplanen för förorenade områden i Danderyds kommun 2016 - 2018. Branscher som inventerades var i storleksordning: drivmedelshantering, kemtvättar, fritidsbåthamnar, skjutbanor och brandövningsplatser. Dessutom granskades ett antal branscher med ett mindre antal objekt. Resultatet användes för att uppdatera länsstyrelsens databas, EBH-stödet, och kommunens eget kartskikt över misstänkt förorenade områden. Målet med inventeringen var att få ett bra underlag för att prioritera vidare undersökningar och åtgärder av de områden som har högst risk.

Inventering och riskklassning gjordes enligt MIFO-metodiken (MIFO-1) som innebär sammanställning av information från till exempel arkiv, fotografier, kartor och intervjuer, men inte provtagningar och analyser.

Totalt granskades 104 identifierade objekt varav 46 objekt inventerades klart och riskklassades. Av dessa bedömdes 6 stycken objekt tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och 17 stycken riskklass 2 (stor risk). Av objekten i riskklass 1 var 4 stycken båtuppställningsplatser, 1 stycken brandövningsplats och 1 stycken skjutbana.

Arbetet med att efterbehandla och avhjälpa förorenade områden styrs framför allt av miljöbalkens lagstadgade krav och det av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kommunens arbete med efterbehandling av förorenade områden utgår ifrån kommunens miljöprogram och handlingsplan för förorenade områden samt Naturvårdsverkets inventerings- och saneringsmål.

Inventering av skjutbanor

Inventeringen av branschen skjutbanor omfattade verksamheter som har funnits i kommunen från 1900-talets början till 2018.

Fem stycken nedlagda skjutbanor för kulammunition inventerades och riskklassades. Inventeringen omfattade också en granskning av en delvis åtgärdad, nedlagd skjutbana för hagel och kulor som finns i kommunen.

Fokus var främst på blyföroreningar från ammunition som uppstår i kulfång vid skjutbanor. Bly från kulammunition anses inte innebära så stora exponeringsrisker för människor och djur när det ligger inuti ett kulfång eftersom det är relativt orörligt i marken. Blyhagel ligger däremot ofta ytligt och kan innebära stora exponeringsrisker.

Av de inventerade skjutbanorna för kulor bedömdes fyra höra till riskklass 3 (måttlig risk) och en till riskklass 4 (liten risk) på grund av liten omfattning. Skjutbanan för hagel bedömdes tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) på grund av exponeringsrisker från ytligt liggande blyhagel och lerduvefragment.

Inventering av brandövningsplatser

Inventeringen av branschen brandövningsplatser omfattade verksamheter som finns eller har funnits i kommunen från 1900-talets början till 2018.

Fokus var på föroreningar som uppkommer vid förbränning av petroleumföreningar och avfall samt rester av perfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) som finns i vissa brandsläckningsskum. Inventeringen omfattade inte brandövningsplatser som funnits vid deponier eftersom deponier har inventerats som en egen bransch.

Fyra stycken brandövningsplatser inventerades och riskklassades. Av de inventerade brandövningsplatserna bedömdes en höra till riskklass 1 (mycket stor risk) på grund av tidigare användning av PFAS-innehållande släckskum som orsakat en markförorening.

Av övriga tre objekt bedömdes två höra till riskklass 3 (måttlig risk) och en till riskklass 4 (liten risk) på grund av att de varit nedlagda i mer än 40 år. Därmed har PFAS-innehållande släckskum med stor sannolikhet inte använts eftersom det började användas i Sverige först i mitten av 1980-talet.

Inventering av fritidsbåtshamnar och varv

Inventeringen av branscherna fritidsbåthamnar och varv omfattade två olika typer av objekt: båtuppställningsplatser och hamnsediment. Tidsomfattningen var verksamhet som finns eller har funnits i kommunen från 1900-talets början till 2018. Fokus var på föroreningar från båtbottenfärger som utgörs av bland annat tungmetaller och organiska tennföreningar (tributyltenn, TBT).

16 stycken båtuppställningsplatser och hamnsediment inventerades och riskklassades enligt MIFO-metodiken (MIFO-1) som innebär sammanställning av information från till exempel arkiv, fotografier, kartor och intervjuer, men inte provtagningar och analyser.

Av de 5 inventerade uppställningsplatserna bedömdes 4 stycken höra till riskklass 1 (mycket stor risk). Ett objekt bedömdes höra till riskklass 2 (stor risk) på grund av en skyddande hårdgjord yta. Av 11 inventerade och riskklassade hamnsediment låg 9 stycken vid stora uppställningsplatser och byggområden och bedömdes tillhöra riskklass 2 (stor risk). Två stycken sediment låg vid mindre byggområden och gavs riskklass 3 (måttlig risk).

Inventering och riskklassning gjordes bara av uppställningsplatser med mer än 20 uppställda båtar och hamnsediment vid sådana, samt hamnsediment vid byggområden med mer än 20 stycken byggplatser. För 6 stycken mindre uppställningsplatser för mellan 10 och 20 båtar gjordes enbart identifiering.

Inventering av kemtvättar

Inventeringen av branschen kemtvätt omfattade alla verksamheter (nedlagda och i drift) som annonserat om kemtvätt eller industritvätt av skydds- och arbetskläder och använt klorerade lösningsmedel under perioden 1930 till 2018. Tidsbegränsningen gjordes eftersom klorerade kolväten började användas inom kemtvätt 1930.

Totalt identifierades först 20 objekt inom branschen kemtvätt i Danderyds kommun. Ett av objekten undantogs från inventeringen på grund av att undersökningar och åtgärder redan genomförts. Ytterligare 11 stycken objekt avfördes från inventeringen på grund av de bedömdes ha varit filialer eller inlämningsställen utan egna kemtvättmaskiner. Dessutom avfördes 3 stycken objekt med felaktiga adresser.

Av de 5 inventerade objekten bedömdes 3 stycken höra till riskklass 2 (stor risk) och 2 stycken riskklass 3 (måttlig risk). Tre objekt i drift bedömdes tillhöra riskklass 2.

Inventering av drivmedelshantering och bensinstationer

Inventeringen av branschen drivmedelshantering omfattade bensinstationer och försäljningsställen för bensin från 1930 till 2018.

Totalt identifierades 35 objekt inom branschen drivmedelshantering i Danderyds kommun. Tio av dessa undantogs från inventeringen på grund av att de tidigare hade undersökts eller åtgärdats och ytterligare tio avfördes på grund av brist på dokumentation, osäker platsangivelse eller att de kunde inventeras inom en annan bransch.

15 stycken bensinstationer (nedlagda och i drift) inventerades och riskklassades. Av de 15 inventerade objekten bedömdes 4 stycken höra till riskklass 2 (stor risk), 7 stycken riskklass 3 (måttlig risk) och 4 stycken riskklass 4 (låg risk). Av de 4 stycken objekt som är i drift bedömdes 3 stycken tillhöra riskklass 2 och en riskklass 3.

Handlingsplan för förorenade områden 2019-2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2019 om en ny handlingsplan för misstänkt förorenade områden 2019-2021. Den är en fortsättning och uppdatering av den tidigare handlingsplanen för förorenade områden.

Baserat på resultatet från den gjorda inventeringen och riskklassningen presenteras en stegvis plan för fortsättning av det strategiska arbetet med misstänkt förorenade områden. Planen innebär ansvarsutredningar av prioriterade riskklassade objekt för att sedan få till stånd undersökningar och åtgärder genom egeninitierad tillsyn. Planen innehåller också uppdatering av inventeringarna av branscherna deponier och handelsträdgårdar.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03