Ändring av detaljplan för S379, Kevinge strand

Ändring av detaljplan för S379 fick laga kraft den 3 mars 2023.

Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för ändring av gällande detaljplan (S379), genom att komplettera med en bestämmelse om att maximalt en (1) huvudbyggnad tillåts per fastighet inom planområdet. För del av kvarteret Fyren sätts, utöver det, även en bestämmelse som reglerar minsta fastighetsstorlek till 1000 resp. 1500 kvadratmeter (kvm), utifrån fastigheternas nuvarande storlek och kvarterens karaktär. Ändringens syfte är förenligt med syftet i gällande detaljplan S379. Befintliga planbestämmelser fortsätter att gälla tillsammans med detta tillägg. Huvudsyftet med ändringen är att motverka att kommunens villaområden förtätas på ett ovarsamt sätt p.g.a. att reglering saknas för hur fastigheter får styckas och förtätas.

Plankarta ändring av detaljplan S379

Planbeskrivning ändring av S379

Uppdaterad: 2023-03-16