Solvärmen 1

Detaljplan för Anneberg, del av Solvärmen 1 fick laga kraft den 3 april 2023.

Syftet med planändringen är att inom del av Solvärmen 1 möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse i form av friliggande en- eller tvåbostadshus (parhus) i liknande karaktär som befintliga intilliggande parhus, så att byggnationen ses som en naturlig förlängning och komplettering av den befintliga parhusbebyggelsen. Den tänkta ändringen omfattar endast en del av gällande detaljplan.

Ändringen innebär borttagande av bestämmelser som begränsar markens bebyggande (prickmark, korsmark och markreservat) inom ett område som är planlagt med användningen bostäder, sjukhem, gruppbostäder samt tillhörande garage, förråd och parkeringsplatser. Begränsningarna fyller inte längre sin tidigare tänkta funktion och anses inte nödvändiga att bevara. Inom området har bestämmelser som reglerar omfattning, placering och utformning av den nya tänkta bebyggelsen införts.

Plankarta Solvärmen 1

Planbeskrivning Solvärmen 1

Uppdaterad: 2023-04-05