Byggnation vid Vendevägen kan tillfälligt påverka passerande

Djursholm

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 30 september 2025 18:00

Danderyds kommun bygger ett korttidsboende i Djursholm. Vi möjliggör på så sätt för våra äldre att få vård närmare hemmet och underlättar för anhöriga att vara delaktiga.

Kommunen bygger korttidsboende.

Danderyds kommun har påbörjat byggnationen av ett korttidsboende med 27 platser vid korsningen Vendevägen/Bragevägen (Ginnungagap 2). Inflyttning beräknas ske under 2025.

Detta görs

  • Pålning och sprängningsarbeten för kommunens korttidsboende på fastigheten Ginnungagap 2 är nu klara.
  • Vi har färdigaställt grund och snart även rest stommen. Takarbeten pågår under sommaren.
  • Det grävs också under sommaren för ny vatten- och avloppsanslutning.

Så påverkas du under byggtiden

  • Kommunens ambition är att störa så lite som möjligt under byggnationen, men störande ljud och buller kan tidvis förekomma. Vi hoppas på förståelse under arbetets gång.
  • Det kommer vara trafik med tunga fordon och transporter till och från byggarbetsplatsen.
  • Framkomligheten på närliggande vägar kommer att påverkas under vissa moment och detta försöker vi alltid avisera i förväg. Följ hänvisningsskyltning och visa hänsyn till eventuella trafikvakter. 

OBS! Det pågår också närliggande byggnationer i området som kan påverka framkomligheten och innebära störningsmoment. Fastighetsutvecklaren Vectura bygger på grannfastigheten Ginnungagap 3 ett vård- och omsorgsboende.

Har du frågor?

Läs mer om projektet här:

Kommunen bygger korttidsboende

Kontakta arbetsgruppen för projektet via kommunens e-tjänst.

Kontakta kommunen