Sätra äng: Asfaltering av gångstråk och bevarande av jätteek

Danderyd

Gäller från: 20 maj 2020 12:00

Beräknas klart: 31 augusti 2020 17:00

Under sommaren görs ett mindre underhållsarbete i Sätraängsparken. Bland annat asfalteras gång- och cykelstråk i parken. Vi renoverar också jätteekens rotsystem så att trädet ska leva i många år till.

Eken har en imponerande omkrets.

Varje år görs underhållsarbete i kommunens parker för att ytorna ska vara säkra och hålla en bra standard för promenader, lek och avkoppling.

Sätraängsparken är ett uppskattat parkområde med vackra ekar och öppna ytor. Nu behöver gång- och cykelbanor jämnas till och dagvattenbrunnar underhållas. Även stenarna vid entréerna behöver jämnas till för att minska risken för att besökare snavar.

Bevarande av jätteeken

I samband med underhållsarbetet gör vi också insatser för att bevara den vackra eken. Den är ett så kallat jätteträd och skyddad av Länsstyrelsen.

För att eken ska få bättre syresättning tar vi bl a bort den hårdgjorda ytan runt rötterna. Vi skapar också en planteringsyta intill trädet och ett lågt staket för att skydda trädet.

I samband med underhållsarbetet blir det också några nya sittplatser och eventuellt också några nya lekredskap. Det blir dock i slutskedet av underhållsarbetet.

Detta görs

  • Vi asfalterar om cykel- och gångvägen och underhåller dagvattenbrunnarna.
  • Vi underhåller och jämnar till kantstenar.
  • Vi renoverar ekens rotsystem genom att ta bort gatstenen runt eken.
  • En ny planteringsyta anläggs runt eken och ett lågt staket sätts upp runt trädet.
  • Framöver tillkommer bänkar och ev nya lekredskap.

När görs arbetet?

  • Underhållsarbetet görs löpande i parken från maj till augusti.
  • Det är PEAB Asfalt och Eko Miljö & Mark som utför arbetet på uppdrag av tekniska kontoret vid Danderyds kommun.

Så påverkas du

  • Besökare till parken kan påverkas av lite buller och stora maskiner. Förhoppningsvis hittar du ändå en trevlig plats att vara på i parken eftersom ytan är stor.

Vad händer med temalekpark?

Det finns sedan några år tillbaka planer på att göra om Sätraängsparken till en temalekpark med fokus på ekens livscykel. Det är en bra plats för en temapark. Men med anledning av kommunens minskade budget har projektet dock fått skjutas på framtiden.

Exakt när och om programarbetet tas upp igen och i vilken omfattning det i så fall blir finns det ingen information om i dagsläget. Fokus nu är parken ska hålla bra och säker standard likt kommunens övriga parkområden.

Frågor

Kontaktcenter