Kaptensbacken: Vi ersätter gamla VA-ledningar

Stocksund

Gäller från: 11 januari 2021 08:00

Beräknas klart: 15 februari 2021 17:00

Vi anlägger en ny ledning för spillvatten och dricksvatten (ca 70 m) utmed Kaptensbacken och i korsningen Kaptensbacken ‐ Stockbyvägen.

Spill- och dagvattenledningen ska ersätta befintliga ledningar som passerar enskilda fastigheter. De befintliga ledningarna är mycket gamla och förbrukade.

Detta görs

  • Ledningsschakt görs i norra sidan av gatan
  • Nya ledningar läggs i ledningsgarven
  • Gamla ledningar proppas
  • Gatan återställs

Så påverkar det dig

  • Det kan vara svårt att ta sig fram på gatan och till fastigheterna när arbetena är som mest intensiva.

Frågor

Kontakta kommunen