Kriser och extraordinära händelser

En kris är en svår händelse som drabbar många människor och för att kunna hantera krisen krävs det att hela samhället hjälps åt.

Ibland används uttrycket extraordinär händelse i stället för kris. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och som kan innebära risk för allvarliga störningar i samhället. En sådan händelse kräver ofta att kommuner och landsting agerar fort och fattar snabba beslut. Ett elavbrott kan exempelvis under den kalla årstiden drabba samhället hårdare än under sommaren. Det kan göra att elavbrottet bedöms som en extraordinär händelse under vintertid.

Kommuner brukar använda uttrycket extraordinär händelse eftersom begreppet används i den lag som styr kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser.

Lagar

Det svenska krishanteringssystemet bygger i huvudsak på följande regelverk:

  • Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
  • Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Fler lagar och förordningar som berör krisberedskap:

Sveriges regering

Lag (2006:544) extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Förordning (2006:942) om krishantering och höjd beredskap

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunallag (1991:900)

Polislag (1984:387)

Smittoskyddslag (2004:168)

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Socialtjänstlag (2001:453)

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Krisinformation.se

Uppdaterad: 2020-05-11