Förslag till nytt kulturmiljöprogram för Danderyd

I Danderyd finns ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer som utgör en viktig del av kommunens identitet och vårt gemensamma kulturarv. Enligt plan- och bygglagen ställs krav på att byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ska värnas. För att identifiera dessa värden har fastigheterna i kommunen inventerats. Inventeringen har sammanställts i ett förslag till nytt kulturmiljöprogram. Mellan 15 augusti - 9 oktober var förslaget på remiss.

Tack för synpunkter på remissen!

Förslag till nytt kulturmiljöprogram har varit på remiss 15 augusti – 9 oktober då det funnits möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Cirka 50 synpunkter inkom via ett webbformulär. Remissvar har även inkommit från bland annat hembygdsföreningar och villaägarföreningar. Under september genomfördes två informationsmöten då förslaget presenterades. 

Remissvaren ska gås igenom och inkomna synpunkter ska sammanställas inför bearbetning av underlaget. 

Här hittar du förslaget till nytt kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogram - remissversion

Utställning om kulturmiljöprogrammet

Under remissperioden fanns en utställning om förslaget till nytt kulturmiljöprogram på Entrétorget i kommunens lokaler i Mörby centrum. Här kan du ta del av utställningen digitalt:

Utställning förslag till nytt kulturmiljöprogram för Danderyds kommun

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Syftet med att ta fram ett kulturmiljöprogram är att uppmärksamma och sprida kunskap om kommunens kulturmiljöer samt ge råd och riktlinjer för hur dessa värden och kvaliteter kan tas tillvara. I förslaget beskrivs enskilda byggnader och områden som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Kunskapsunderlaget kommer att användas som stöd i kommunens arbete med plan- och bygglovsfrågor, men det riktar sig också till privata fastighetsägare och övriga intressenter.

Kulturmiljöprogrammet ska användas som ett vägledande kunskapsunderlag som ger stöd vid avvägningar i ärenden som rör värdefulla kulturmiljöer, exempelvis vid fysisk planering och bygglovsprövning. Programmet ska även fungera som inspiration och vägledning för dig som äger en fastighet i kommunen genom att tydliggöra vilka lagar och regler som gäller
för den värdefulla bebyggelsen.

Ett kulturmiljöprogram är inte juridiskt bindande, utan används som underlag för beslut om bevarande och utveckling av kulturhistoriska byggnader och miljöer. Det ger en övergripande kartläggning av bebyggelseområden och byggnader i kommunen som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. 

Hur berör kulturmiljöprogrammet mig?

Kulturmiljön skyddas av flera lagstiftningar. Kommunen ansvarar främst för tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL) som reglerar planläggning och frågor gällande bygglov.

Att hänsyn ska tas till kulturmiljön innebär inget förbud mot ändringar, men det finns krav i plan- och bygglagen som är bra att känna till som fastighetsägare. Dessa gäller oavsett om byggnaden är skyddad i detaljplan eller utpekad på förhand i ett kulturmiljöprogram.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att ta hand om din byggnad på ett varsamt sätt. Ett varsamt förhållningssätt är att låta de tidstypiska karaktärsdragen och arkitektoniska uttrycken vara vägledande vid underhåll, renovering och ombyggnad. Plan- och bygglagen innehåller också förbud mot förvanskning av särskilt värdefulla byggnader och bebyggelseområden. Det innebär att ändringar ska göras med hänsyn till kulturmiljön så att viktiga värden inte går förlorade.

När du planerar att bygga om eller bygga nytt är det därför viktigt att känna till vilka värden du behöver ta hänsyn till så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Trädgårdar är också viktiga att värna om ur ett kulturmiljöperspektiv.

Utpekandet av nya värdefulla områden kan i praktiken innebära ett ökat skydd för kulturmiljön, men även begränsningar i möjligheten att genomföra exempelvis bygglovsbefriade åtgärder.

Det juridiska beslutet om att en byggnad eller miljö är särskilt värdefull eller inte tas dock alltid av kommunen i ett bygglov eller vid en ny detaljplan, inte i kulturmiljöprogrammet. Detta för att dessa beslut går att överklaga.

Attefallsåtgärder

Du som äger en villafastighet där byggnaden eller området bedöms som särskilt värdefullt får inte bygga lovbefriade attefallsåtgärder.

Det innebär att du inte kan uppföra följande:

  • Fristående attefallshus
  • Tillbyggnad max 15 kvm
  • Takkupor
  • Inreda ytterligare en lägenhet

Inom särskilt värdefulla kulturmiljöer behöver du också söka bygglov för solceller och altaner. Du som fastighetsägare kan begära en prövning
av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet. Beslut kan överklagas.

Vad skiljer det nya förslaget mot den tidigare kulturmiljöhandboken?

Den tidigare kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun togs fram 1991 och reviderades 2003. Boken bygger på inventeringar som gjordes under 1970-talet av de kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområdena i kommunen, från sekelskiftet fram till 1940-talet.

En skillnad mot den tidigare kulturmiljöhandboken är att all bebyggelse i kommunen har inventerats. Tidigare utpekade bevarandeområden har reviderats och nya områden har tillkommit. Synen på vad som är kulturhistoriskt värdefullt förändras över tid. Det har kompletterats med en beskrivning av modernismens bebyggelse och en arkitekturguide. 

Tidigare kulturmiljöhandbok från 1991

Du kan ta del av den tidigare kulturmiljöhandboken från 1991 här:

Kulturmiljöhandbok 1991

Så har arbetet genomförts

Förslaget till nytt kulturmiljöprogram har tagits fram av Danderyd tillsammans med företaget WSP som är sakkunniga inom kulturmiljö och med bebyggelseantikvarisk kompetens. Fastigheter och områden i hela kommunen har inventerats, fotograferats och beskrivits efter kulturhistoriskt värde. En vägledande arkitekturguide har tagits fram för att illustrera årsringarna i Danderyds bebyggelse. 

Uppdaterad: 2023-10-10