Detaljplan för Skeppet 12

Detaljplan för Skeppet 12 fick laga kraft den 8 januari 2020.

Planområdet är beläget i kommundelen Danderyd på Kevinge Strand 20. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för nya lägenheter inom Skeppet 12. 

Plankarta
Planbeskrivning

Underliggande utredningar

Miljöteknisk utredning 2019-03-25
Dagvattenutredning, 2019-04-12
Bedömning av markmiljön, Tyréns 2017-01-26
Trafikbullerutredning, ÅF 2017-09-08
PM avfall, Sweco 2018-04-05

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-05-04