Nya bostäder och upprustning av park och gata vid Djursholms torg

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nybyggnation av bostäder samt en upprustning av gator och park vid Djursholms torg.

Bilden visar det aktuella planområdet markerat i svart.

Aktuellt

Danderyds kommun planerar att utveckla Djursholms torg genom nya bostäder, lokaler och upprustning av gatorna, torget och Samsöparken.

Kommunstyrelsen fattade vid sammanträdet 2023-06-19 bland annat beslut om att förnya planuppdraget så att även ytor för utökad parkering vid Auravägen ska ingå i planområdet.Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

På kommunens mark mellan Samsöparken och Djursholms centrum fanns tidigare en bensin­station. Sedan den avetablerats och marken sanerats är området möjligt att bebygga. Marken bedöms vara attraktiv för bostäder genom läget i Samsöviken med närhet till park och serviceutbudet i centrala Djursholm. I samband med att området planeras för bostadsbebyggelse, finns även en vilja att upprusta Samsöparken, Djursholms torg och gatorna kring torget.  

Byggnadsnämnden fick den 29 maj 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att i en planprocess pröva möjligheten att ta fram ett förslag till detaljplan för Djursholm torg och Samsöparken.

Under 2019 genomfördes en medborgardialog om utvecklingen kring Djursholms torg. Läs mer om dialogen här:

Dialog om Djursholms torg

Resultatet av dialogen samt kommunens utredningar har lett fram till ett förslag om utformning av allmän plats och ny bebyggelse på den tidigare bensinstationen. Förslaget skulle kunna tillföra Djursholm attraktiva och moderna lägenheter, utökad service och vistelseytor som understödjer den service som idag efterfrågas mest av boende och besökare. Då tillgången till bilparkering framförts som ett önskemål i dialogen föreslås ersättnings­parkering anordnas där den behövs som bäst.

Kommunstyrelsen förnyade den 19 juni 2023 planuppdraget till miljö- och stadsbyggnadsnämnden genom att besluta att ytor för utökad parkering vid Auravägen även ska ingå i planområdet.

Syftet med projektet är att utveckla Djursholms centrum genom nya attraktiva stadsrum och nya bostäder. Den bebyggelse som föreslås i projektet ska utföras med aktiva bottenvåningar som bidrar till stadslivet. Stadsrummen inom allmän plats i Djursholms centrum rustas och utvecklas som sociala mötesplatser och Samsöparken utvecklas för vistelse med utgångspunkt i Djursholmsförfattaren Elsa Beskows litterära värld. I parken omhändertas dagvatten via ny dagvattenanläggning innan den når recipienten Stora Värtan.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Handlingar

Plandokument

Förstudie för Djursholms torg (2020-04-08)

Start-PM för Djursholms torg (2017-04-28)

Beslut

Beslut om förnyat planuppdrag för Djursholms torg (2023-06-19)

Beslut om planuppdrag för Djursholms torg (2017-05-29)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-10-12