Dialog om Djursholms torg

Danderyds kommun planerar att rusta upp och utveckla Djursholms torg. Det innebär att vi kommer planera för nya lokaler, bostäder och mötesplatser samt utreda hur gatumiljön och Samsöparken kan förbättras. Sedan tidigare pågår en upprustning av kajen i Samsöviken. Genom att ta ett helhetsgrepp vill vi skapa ett ännu attraktivare och mer tillgängligt kommundelscentrum.

Satsningen möjliggörs av att kommunen äger mark i området som kan säljas så att nya lokaler och bostäder kan uppföras. Den plats som anses vara lämplig för bostäder och lokaler ligger där ändhållplatsen för bussar finns i dag. Platsens befintliga kvaliteter, kulturhistoriska värden och de utvecklingsbehov som finns blir utgångspunkt för arbetet.

Planprocess utökat förfarande (dialog) planförslag utformas.JPG

Ett planarbete har påbörjats och kommer att genomföras i dialog med boende, företagare och andra som besöker området. Genom att involvera olika intressenter i tidigt skede hoppas vi få fram ett så bra förslag som möjligt. Dialogerna sker som en del i det tidiga utredningsarbetet. Tillsammans med andra tekniska utredningar kommer resultatet att ligga till grund för ett samrådsförslag.

Dialogen är avslutad och det var ett stort intresse i deltagandet, cirka 650 svar inkom. Den tidiga dialogen genomfördes på flera olika sätt; genom webbenkät, områdesvandringar, dialogseminarium och fokusgrupper. Resultatet från dialogerna har sammanställts i en dialograpport:

Rapport över dialogen om Djursholms torg

Dialograpporten har delgivits kommunstyrelsen och resultatet blir ett underlag inför framtagandet av detaljplaneförslaget. Det är politikerna som slutligen beslutar om utformning och genomförande.

Referensgrupp

I det fortsatta arbetet med att ta resultatet från medborgardialogen vidare till ett konkret utformningsförslag har en referensgrupp varit aktiv. Till gruppen bjöds representanter in från flera olika typer av intressenter som föreningar, boende, ungdomar och företagare. Deltagarna var aktiva i framtagandet av förslaget som är en produkt av kompromisser och jämkande. Förslaget ska ses som en principiell utgångspunkt för det kommande planarbetet där detaljerna kommer att utvecklas och förbättras.

Referensgruppsmöten

Under respektive rubrik finns en sammanställning av vad som framkom vid respektive dialogaktivitet. 

Webbenkät

Första delen i dialogen var en webbenkät som var publicerad i drygt 5 veckor. Hela 555 svar inkom.

Här kan du hitta en sammanställning över resultatet från webbenkäten:

Sammanställning av resultat från webbenkät.

Här kan du hitta en rapport över hela resultatet:

Rapport över hela resultatet från webbenkäten.

Områdesvandring

Det arrangerades en gemensam promenad i området runt Djursholms torg. Cirka 40 personer deltog vid någon av vandringarna. Här kan du läsa en sammanställning av resultatet från vandringarna:

Sammanställning av resultat från områdesvandringar.

Dialogseminarie

Det arrangerades ett dialogseminarie på Djursholms slott. Kvällen innehöll en föreläsning om Djursholms historiska utveckling, en presentation av projektet samt vad som framkommit i dialogen hittills. Därefter fick deltagarna arbeta med olika frågeställningar i mindre grupper. På seminariet deltog både tjänstemän och politiker. 

Cirka 20 personer deltog vid seminariet. Här kan du se en sammanställning av resultatet från seminariet:

Sammanställning av resultat från dialogseminarie.

Riktade insatser

För att nå målgrupper som vanligtvis inte brukar delta i dialoger, som exempelvis ungdomar och företagare, genomfördes det också genomförts fokusgrupper. Här kan du se en sammanställning över vad de olika fokusgrupperna tyckte:

Ungdomar

Företagare

Seniorer

Representant för förskola

Tack för ert deltagande!

Stort tack till er alla som deltagit i dialogen! Vi har fått in många olika och värdefulla synpunkter som är till stor hjälp för det fortsatta arbetet med detaljplanen och områdets utveckling.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprojektet:

Djursholms torg 

Uppdaterad: 2023-10-12