Flerbostadshus - Invernessbacke 8

Bilden visar det område där bostäderna planeras. 

Aktuellt

Plansamråd genomfördes under november/december 2021. Inkomna yttranden under samrådet ligger till grund för uppdatering av planhandlingarna. I samband med granskning blir det möjligt att inkomma med synpunkter på det uppdaterade planförslaget. Vanligtvis pågår granskning under 3-4 veckor. När granskning kommer ske är ännu inte bestämt.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 7 december 2016 i uppdrag av byggnadsnämnden att i en planprocess pröva möjligheten att uppföra ett flerfamiljshus inom fastigheten Invernessbacke 8, Invernessvägen 7. Fastigheten är i nuläget obebyggd. Tidigare fanns där en villa som var nedgången och revs på grund av sitt dåliga skick. 

Enlig upprättat planförslag kan en ny byggnad i tre-fyra våningar, innehållande totalt 12 lägenheter och garage placerat under mark, tillkomma inom fastigheten. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till planbeskrivning samt plankarta nedan under ”Handlingar”.

Beslut om samråd togs i byggnadsnämnden den 27 oktober 2021, se beslut nedan.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Handlingar

Samrådshandlingar 

Infobrev om samråd

Planbeskrivning (samrådshandling 2021-10-19)

Plankarta (samrådshandling 2021-10-12)

Utredningar 

Dagvattenrapport (2021-10-11)

Trafikbullerutredning (2021-09-13)

Solstudier (2021-01-11)

Beslut

Beslut om plansamråd och kungörelse av ställningstagande om miljöbedömning för Invernessbacke 8 (BN 2021-10-27 § 152) 

Beslut om planuppdrag för Invernessbacke 8 (BN 2016-12-07 § 122)

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-02-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.