Gärna matavfallssortering men inget måste

Danderyds kommun har av Naturvårdsverket beviljats dispens från att införa obligatorisk matavfallssortering som enligt ny lagstiftning annars ska vara implementerat 1 januari 2024.

Ny lagstiftning ger obligatorisk sortering

Från och med den 1 januari 2024 ska alla hushåll och verksamheter sortera ut matavfall från annat avfall. Lagen är kopplad till EUs avfallsdirektiv som innebär att alla medlemsstater ska se till att matavfall samlas in separat. Matavfallet ska komposteras eller användas till produktion av biogas och biogödsel. Möjligheten finns dock för kommunerna att, för två år i taget, ansöka om dispens från att införa obligatoriet, något som hittills beviljats för 80 kommuner, däribland Danderyd.

Matavfallssortering i Danderyd

I Danderyds kommun har verksamheter och hushåll under flera års tid på frivillig basis kunnat sortera ut matavfall vilket har uppmuntrats ekonomiskt i och med avfallstaxan. Det innebär att den som sorterar matavfall betalar en lägre avgift för sin avfallshämtning än den som inte sorterar. Därmed sorterar många hushåll och verksamheter i kommunen redan idag.

Varför dispens för kommunen?

Ny lagstiftning anger även att senast 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara infört. Det innebär att varje fastighet ska ha behållare för insamling av plast-, papper-, glas- och metallförpackningar. Kommunen vill i och med det ta ett helhetsgrepp över insamlingen av matavfall tillsammans med insamlingen av förpackningar. Att köpa in matavfallskärl till alla resterande abonnenter innan beslut finns om hur det framtida insamlingssystemet kommer vara utformat skulle kunna innebära ett slöseri med resurser.

Att till årsskiftet även ha insamling av matavfall från samtliga fastigheter skulle även medföra en så stor värdeökning av kontraktet med nuvarande insamlingsentreprenör att det skulle röra sig om en otillåten direktupphandling. Naturvårdsverket beviljar därför kommunens ansökan om dispens för att senarelägga obligatoriet.

Matavfallssortering