Kort från KF

Här får du korta sammanfattningar från senaste Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan alltid följas både på plats vid Entrétorget i Mörby centrum eller digitalt.

Du kan också se eftersändningar från KF genom att klicka på denna länk.

Kort sammanfattning från kommunfullmäktige

2024

KF - 10 juni

KF - 6 maj

KF - 18 mars

KF - 19 februari

KF - 22 januari

2023

KF - 4 december

KF - 16 oktober

KF - 28 augusti

KF - 12 juni

Liten ordlista

KF: Kommunfullmäktige

Fråga: En fråga ska vara tydlig och bestå av endast en fråga. Det är bara frågeställaren och den som frågan är ställd till som får ingå i debatten. Bör besvaras direkt.

Interpellation: Mer omfattande än en fråga. Samtliga tjänstgörande ledamöter har rätt att delta i debatten. Kan besvaras direkt om den som får frågan vill. Kan besvaras muntligt om det sker ”omedelbart”, men måste besvaras skriftligt om det sker vid nästkommande sammanträde.

Motion: En motion behandlas inte direkt utan lämnas till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning, och återvänder sen till kommunfullmäktige för beslut. När KF ska ta beslut utifrån beslutsförslaget sker oftast en debatt.

Rätt att yttra sig: Alla ledamöter i KF har rätt att yttra sig i ett ärendes debatt. Även kommunens revisorer får delta i debatterna.

Propositionsordning: Den ordning som ordförande frågar ledamöterna om ställda förslag ska bifallas eller avslås.

Yrkande: När en ledamot föreslår att KF ska besluta något.

Reservation: En ledamot som inte ställer sig bakom ett beslut som KF har fattat har rätt att reservera sig.

Återremiss: När KF skickar tillbaka ärendet till en nämnd för att beredas ytterligare och/eller att beslutsunderlaget ska fördjupas. Ett ärende kan återremitteras om minst en tredjedel av ledamöterna (dvs 51/3=17 ledamöter) önskar det, vilket kallas minioritetsåterremiss.

Uppdaterad: 2024-06-12