Frågor och svar om upphandling

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om upphandlingar.

Hur genomför kommunen sina upphandlingar?

Kommunen genomför sina upphandlingar i enlighet med lagen om offentlig upphandling, (LOU) och annonserar alla aktuella upphandlingar på Visma Opic.

Visma Opic

Vilka principer styr den offentliga upphandlingen?

Principerna vid offentlig upphandling är följande:

  • Likabehandlingsprincipen: Samma förutsättningar skall ges till alla leverantörer och ingen skall behandlas på olika grund. Det skall inte vara möjligt att ge någon leverantör, varken fördelar eller nackdelar på grund av exempelvis företagsstorlek.
  • Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet: Inom EU är det förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera ett företag på grund av deras nationalitet eller att ge något företag fördelar eller nackdelar på grund av deras geografiska läge.
  • Proportionalitetsprincipen: Kommunen får inte ställa orimliga krav vid en upphandling. Kraven ska ståi förhållande till vad rimligen kan krävas och ska inte utnyttjas för att ge för- eller nackdelar åt något företag.
  • Principen om transparens: Kommunen ska lämna tillräckligt med information kring de krav som ställs, samt om förutsättningarna kring upphandlingsförfarandet. Detta så att företagen kan lämna konkurrensmässiga anbud. Kommunen får inte heller väsentligen ändra specifikationerna under upphandlingsprocessen.
  • Principen om ömsesidigt erkännande: Bevis, intyg, certifiering etc. som tilldelats ett företag av en annan medlemsstats behöriga myndigheter skall godtas av andra medlemsstater om de motsvarar specifikationerna i upphandlingen.

Har en anbudsgivare rätt att åberopa en annan leverantörs kapacitet?

Anbudsgivare får åberopa andra företags ekonomiska samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet om anbudsgivaren kan visa att han förfogar över de resurser som krävs. Detta kan göras bl.a. genom att han uppvisar ett samarbetsavtal eller liknande med den åberopade leverantören, i vilket den åberopade leverantören åtar sig att ställa kapacitet till anbudsgivarens förfogande.

Får ett för sent inkommet anbud beaktas?

Nej, detta gäller även om förseningen har skett utan anbudsgivarens vållande. Principerna för offentlig upphandling förutsätter att alla leverantörer behandlas lika vilket inte är möjligt om leverantörerna får olika tidsfrister för att lämna anbud.

Får ett onormalt lågt anbud förkastas?

Kommunen får förkasta ett anbud om den finner att priset är onormalt lågt, dock först sedan kommunen skriftligen begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. Hänsyn får tas endast till förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, såsom kostnaderna i tillverkningen eller utförandet, de tekniska lösningarna, och originaliteten i anbudsgivarens förslag. Bestämmelsen innebär dock ingen skyldighet för kommunen att förkasta låga anbud.

Hur ansöker man om överprövning?

En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätt av en pågående upphandling, om han anser att kommunen har brutit mot de grundläggande principerna eller bestämmelser enligt LOU eller LUF och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada. Om domstolen finner att en överträdelse av LOU eller LUF skett och att skada uppkommit eller kan uppkomma, kan den besluta att upphandlingen skall göras om eller rättas till. Om överprövningen gäller kommunens beslut att avbryta en upphandling, kan förvaltningsrätten besluta att ogiltigförklara beslutet. En utländsk leverantör har samma möjligheter som en svensk leverantör att få sin talan prövad enligt LOU och LUF.

Upphandlingsavdelningen rekommenderar att man kontaktar upphandlingsavdelningen före en överprövning lämnas in till domstol. Upphandlingsavdelningen kan nämligen korrigera alternativt avbryta och göra om sina upphandlingar. En leverantör kan med andra ord få till en ändring i upphandlingen även utan domstolsprövning.

Vem har rätt att föra talan?

Rätt att föra talan i överprövningsmål tillkommer endast leverantörer. Även potentiella leverantörer kan ansöka om överprövning.

Vart ska ansökan ges in?

En ansökan om överprövning ska ges in till den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sitt hemvist. En leverantör som begär överprövning ska således lämna eller skicka sin ansökan direkt till den behöriga domstolen. Adress och kontaktuppgifter finns på Sveriges domstolars webbplats.

Sveriges domstolar

Vad är ett ramavtal?

Skillnaden mellan ett ramavtal och ett vanligt avtal är att ramavtal inte har någon fastställd volym.

Är det möjligt att upphandla lokala företag?

Det är diskriminerande att ställa krav på närodlat, lokalproducerat, och/eller korta transportavstånd vid offentlig upphandling. Kommunen kan dock skapa goda förutsättningar för lokala, mindre företag genom att utforma förfrågningsunderlaget på ett sätt som tillåter flera företag att lämna anbud, till exempel genom att tillåta företag att lämna anbud på delar av sortimentet eller på ett specifikt geografiskt område.

Upphandlingsenheten

Box 66, 182 05 Djursholm

upphandling@danderyd.se

Handläggare upphandlingsenheten

Amanda Carlsson, upphandlare, 08-56891055
Saghi Derafshan Jernström, upphandlare, 08-568 913 75
Anders Ekström, upphandlare (konsult)

Entreprenad

Christoffer Johansson, entreprenadupphandlare, 08-50132020
Lisa Sommarström Koert, entreprenadupphandlare, 08-568 917 86

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.