Tekniska nämnden

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar kommunens grönområden, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar och allmänna VA-anläggningar.

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar kommunens grönområden, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar och allmänna VA-anläggningar.

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.

Uppdrag:

 • Bevaka att miljö- och naturvårdsfrågorna beaktas i samhällsplaneringen.
 • verka för att kulturlandskapet, strandområdena, sjöarna och övriga naturområden vårdas och skyddas.
 • svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområde enligt Miljöbalken.
 • beakta energifrågorna vid exploatering, underhåll och drift av de kommunala anläggningarna som faller inom nämndens ansvarsområde så att Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning
 • tillse att kommunen har både en lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde i syfte att kommunen bibehåller värdet på kommunens realkapital.
 • vara huvudman för kommunens vatten- och avloppsverk (VA-verket).
 • svara för avfallsplaneringen i kommunen samt utarbeta förslag och bereda ärenden vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i kommunen.
 • svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt Miljöbalken.
 • handlägga frågor om renhållningsabonnemang och debitering av renhållningsavgifter.
 • svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus som ankommer på kommunen enligt lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
 • främja trafiksäkerheten i kommunen genom att genomföra förbättringar i den fysiska trafikmiljön samt verka för allmän informations-, utbildnings- och kampanjverksamhet.
 • utöva kommunens befogenheter i ärenden angående upplåtelser av allmän plats enligt Ordningslagen
 • svara för kommunens kontakter med AB Stor-Stockholms lokaltrafik rörande kollektivtrafikförsörjningen i kommunen.
 • utöva kommunens befogenheter i frågor som rör parkeringsövervakning samt åtgärder enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall.

Tekniska nämndens reglemente finns i kommunens författningssamling

Mer information

Möteskalender

Protokoll

Ledamöter i tekniska nämnden

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2020-06-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.