Hållbar utveckling

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. (FN:s Brundtlandkommission 1987)

Det finns tre olika dimensioner av hållbar utveckling: Social, ekonomisk och miljömässig. De olika dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att arbeta inom ett område. Alla dimensioner ska vara med för att vi ska kunna tala om hållbar utveckling.

De globala hållbarhetsmålen

De 17 globala målen som världens ledare har förbundit sig till, ska fram till år 2030 bidra till att:

  • Avskaffa extrem fattigdom.
  • Minska ojämlikheter i världen.
  • Lösa klimatkrisen.
  • Främja fred och rättvisa.

Globala lösningar för lokala aktiviteter

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala men lösningarna är lokala och ska omsättas i praktisk handling. Genom att Sverige undertecknade de globala hållbarhetsmålen så har alla kommuner ett ansvar att genomföra dess handlingsplan utefter lokala behov. Vi behöver därför skapa engagemang, få genomslag och åstadkomma förändring i arbetet för hållbar utveckling på lokal nivå.

Långsiktigt arbete för ett mer hållbart Danderyd

Sedan hösten 2023 har Danderyd en ny hållbarhetspolicy, som en del av kommunens långsiktiga arbete med att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Policyn bidrar till att skapa samsyn och är ett stöd i det systematiska hållbarhetsarbetet. Det viktiga är förstås de konkreta åtgärder som genomförs både på kort och lång sikt. Samarbete med invånare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv är en förutsättning för att nå hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsarbete i stort som smått

Kommunens hållbarhetsarbete pågår i stort som smått inom alla verksamheter samt inkluderar alla de 17 globala målen. Inom miljöområdet har vi identifierat ett antal aspekter som är betydande för Danderyd och kräver särskilt fokus. Det är till exempel buller och luftkvalitet (vilket främst påverkas av trafik), vattenkvalitet samt klimatpåverkan och klimatanpassning.  Inom kultur och fritid arbetar man för att idrotten ska vara mer jämlik, exempelvis med varierad idrott, utrustning och idrottsanläggningar. Vidare görs satsningar på information för nyanlända kring könsstympning, våld, jämställdhet, möjlighet till preventivmedel och barn och kvinnors rättigheter.  

Ta del av hållbarhetspolicyn i sin helhet

De globala hållbarhetsmålen

Här finns korta filmer om de 17 globala målen

Statistik hur Danderyds kommun ligger till

Mer information om Danderyds miljöarbete

Med ekologisk hållbarhet avser kommunen ett resurseffektivt samhälle med minimerad användning av skadliga kemikalier, där naturen har ett skyddsvärde och vår rätt att förändra och bruka den är förenad med ansvar att förvalta den väl. Ett samhälle där livskraftiga ekosystem och invånarnas rekreationsmiljöer upprätthålls och utvecklas, och som har god förmåga att förebygga och hantera klimat- och miljömässiga utmaningar.

Med social hållbarhet avser kommunen en hållbar samhällsutveckling där grundläggande mänskliga behov uppfylls, för såväl dagens generation som kommande generationer. Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader, är delaktiga i samhällsutvecklingen och som känner tillit till varandra och till samhällets olika delar.

Med ekonomisk hållbarhet avser kommunen ett samhälle där de ekonomiska resurserna används på ett sätt som främjar ekologisk och social hållbarhet, där vi inte skjuter kostnader på framtiden, där företagsklimatet är gott och där invånarnas ekonomiska välfärd främjas bland annat genom goda möjligheter till utbildning, boende och arbete.

Hållbarhetspolicyn anger ett förhållningssätt och tydliggör hur Danderyds kommun i all verksamhet ska arbeta för att bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås. Detta anges genom fem vägledande principer:  

  1. I verksamhetsutövningen bör åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i social, ekologisk och ekonomisk hållbar riktning väljas i första hand.  
  2. Åtgärder bör planeras ur ett helhetsperspektiv där även påverkan utanför kommunens gränser bör vägas in. 
  3. All verksamhetsutveckling bör gynna en hållbar utveckling för de som lever, bor och verkar i Danderyds kommun. 
  4. Beslutsunderlag bör belysa och analysera ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter, om de är relevanta i ärendet.  
  5. Hållbarhetsarbetet bör samordnas med invånare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv samt kommuniceras. 
Uppdaterad: 2024-02-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.