Budget 2024: En stabil ekonomi i en orolig tid

I en orolig tid med en hög inflation, höga räntor, lågkonjunktur och krig i Europa och mellanöstern står Danderyds kommun väl rustad ekonomiskt. Kommunen budgeterar för en fortsatt stabil ekonomi med ett positivt resultat om 34,3 miljoner kronor. Den kommunala skattesatsen sänks med 10 öre till 18,25 kronor.

Under tuffa och utmanande år med Corona och krig i Ukraina och mellanöstern har kommunen kunnat bibehålla en hög kvalitet i verksamheterna och har kvar positionen som en av landets mest kostnadseffektiva kommuner enligt statistikdatabasen Kolada.

Kommunen har stärkt ekonomin med goda resultat och har under ett antal år amorterat ned kommunens lån för att under 2023 öka lånen igen. Kommunen budgeterar för att ta upp ytterligare lån med anledning av stora investeringar i främst vatten och avlopp, skolor, korttidsboende och skyddsrum, samt till ägarlån till kommunalförbunden Käppala och Norrvatten.

Ett axplock av budgetens innehåll:

 • ökning av peng med 4,0 procent för förskola, förskoleklass och fritidshem, med 3,4 procent för gymnasiet och med 5,1 procent för grundskola som sammanlagt motsvarar 15,5 miljoner kronor.
 • ökning av omsorgspengen till omsorgboenden och LSS boenden med 5 procent och hemtjänstchecken med 4 procent som sammanlagt motsvarar 6,8 miljoner.
 • satsning om 3,0 miljoner kronor på kommunens arbete med idrottshallar och syftar till att effektivisera arbetet och att bibehålla en hög kvalité på kommunens verksamhet.
 • satsning för att möjliggöra för politisk sekreterare om 2,0 miljoner kronor.

Verksamheterna och fördelning

Nämndernas totala nettobudget uppgår till nästan 2,2 miljarder kronor där de nämnder med störst nettobudget är utbildningsnämnden med cirka 989 miljoner kronor och socialnämnden med cirka 750 miljoner kronor.

En stor del av kommunens budget har sin tyngdpunkt på kommunens kärnverksamheter utbildning och omsorg. Verksamheterna tillförs cirka 72 miljoner kronor mer 2024 än 2023, och utgör nästan 80 procent av verksamheternas totala budget.

Diagrammet visar fördelningen mellan verksamheternas nettobudgetar i procent 2024.

Diagrammet visar fördelningen mellan verksamheternas nettobudgetar i procent:

 • förskola 9 procent
 • grundskola 25 procent
 • gymnasium 8 procent
 • äldreomsorg 19 procent
 • funktionshinderomsorg 9 procent
 • individ- och familjeomsorg 4 procent
 • övriga verksamheter 26 procent. I övriga verksamheter ingår kostnader för exempelvis gator och trafik, parker och naturområden, bygglov, anläggningar, föreningsstöd och bibliotek.

Den 23 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2024 och plan 2025–2026.  Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Här kan du ta del av budgeten i sin helhet:

Budget 2024 och plan 2025-2026, pdf-fil.

Den 22 januari fattade kommunfullmäktige beslut om tilläggsanslag på 15 miljoner kronor till utbildningsnämndens budget 2024. 

Du kan du ta del av tilläggsanslaget i handlingarna till kommunfullmäktige:

Tilläggsanslag till utbildningsnämndens budget 2024.

Uppdaterad: 2024-03-19