Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. Du måste lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret innan du startar vissa miljöfarliga verksamheter.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret kontrollerar att de miljöfarliga verksamheterna i Danderyd följer bestämmelserna i miljölagstiftningen. Exempel på miljöfarliga verksamheter är panncentraler, värmepumpanläggningar, bilverkstäder, avloppsanläggningar och golfbanor. Ta gärna kontakt med oss om du är osäker på om din verksamhet är miljöfarlig och omfattas av bestämmelserna i miljöbalken.

Anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet?

För att få starta och driva vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs en anmälan eller ett tillstånd. Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga respektive tillståndspliktiga kan du läsa i Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

En anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska du anmäla till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Även om du vill göra en förändring i en befintlig anmälningspliktig verksamhet och förändringen påverkar miljön ska detta anmälas till oss. Anmälan ska du skicka till oss senast sex veckor innan verksamheten startar.

En tillståndspliktig verksamhet kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. När det gäller en förändring av en tillståndspliktig verksamhet kräver detta ett tillstånd om inte åtgärden är ringa.

Krav som ställs på dig som driver en miljöfarlig verksamhet

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar för att miljöbalken och dess förordningar följs. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna. Eftersom de mer detaljerade bestämmelserna grundar sig på hänsynsreglerna är det viktigt att du känner till vad hänsynsreglerna innebär.

Om du driver en miljöfarlig verksamhet rekommenderar vi att du också tittar på våra sidor om egenkontroll, kemikaliehantering och farligt avfall.

Mer information

Buller

Egenkontroll

Farligt avfall

Kemikalier

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Värmepumpar och fjärrvärme

Käppalaförbundet - Riktlinjer för företag

 

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03