Farligt avfall för företagare

Farligt avfall ska hanteras så att spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen till miljön minimeras. Behöver du som företagare hantera eller transportera farligt avfall finns det en del regler som du bör känna till.

Vad är farligt avfall?

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen. Vid en jämförelse med annat verksamhetsavfall finns det specifika bestämmelser vid hantering, förvaring och transporter av farligt avfall som är viktiga att känna till.

Genom att välja produkter som inte klassas som miljö- eller hälsofarliga kan du undvika att farligt avfall uppstår. Generellt gäller att de produkter som är märkta med faropiktogram (farosymboler) blir farligt avfall när de använts eller ska kasseras. Du kan också hitta information om hur en produkt ska omhändertas i säkerhetsdatabladet.

Avfallsförordning (2020:614) på Sveriges Riksdags webbplats

Vägledning om klassificering av farligt avfall på Naturvårdsverkets webbplats

Vägledning om säkerhetsdatablad på Kemikalieinspektionens webbplats

Hur dokumenterar jag min hantering?

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla företag och verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vid inspektion från miljö- och stadsbyggnadskontoret ska du som företagare även kunna visa vad du gör av ditt avfall och hur mycket farligt avfall som har uppstått i verksamheten. Det betyder bland annat att du behöver spara transportdokument, fakturor från hämtningsföretaget eller kvitto från inlämningsstället. Dokumentationen ska sparas i minst 3 år.

Vägledning om avfallsregistret på Naturvårdsverkets webbplats

Lagring av farligt avfall

Att lagra farligt avfall är anmälningspliktigt och vid större volymer tillståndspliktigt. Tar du emot uttjänt utrustning eller annat farligt avfall och förvarar det i butiken eller på annan plats måste det anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Handlar det om större volymer ansöker du istället om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Transport av farligt avfall

Vill du transportera farligt avfall från egen verksamhet eller yrkesmässigt transportera farligt avfall? Då behöver du först göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för transporten hos Länsstyrelsen.

Vägledning om transport av avfall på Länsstyrelsens webbplats

Mer information

Sortering och återvinning av avfall

Svensk däckåtervinnings webbplats

Vägledning om avfall på Länsstyrelsens webbplats

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-05