Checklista för rivningslov

Denna åtgärd kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.


Check.gif Situationsplan
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
- Redovisa vilken av byggnaderna som ska rivas.
Check.gif Fotografi
- Fotografera samtliga fasader av den befintliga byggnaden som ska rivas.
Check.gif Miljö- och materialinventering
- Inventera och identifiera farliga ämnen, komponenter och material. Resultaten från inventeringen bör vara ett underlag för framtagning av rivningsplan.
Check.gif Rivningsplan
- Redovisa typ och omfattning av rivningsmaterialet.
- Redovisa hur rivningsmaterialet kommer hanteras och var det kommer borttransporteras.
  Beroende på rivningens komplexitet kan du ev. få startbesked tillsammans med rivningslovet. Du kommer att behöva antingen en kontrollplan eller en kontrollansvarig.
Check.gif Kontrollplan (enklare rivningar)
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under rivningsprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Kontrollansvarig (komplexare rivningar)
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Denne ska kontrollera att alla lagar och regler uppfylls.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20