Har du byggplaner i sommar?

Planerar du att genomföra ett byggprojekt och funderar på vilka byggregler du ska efterfölja? Här har vi samlat lite information kring några åtgärder som brukar vara aktuella under sommartid.

Bygglovsbefriad altan för småhus

Altaner av en höjd om max 0,6 m över befintlig mark kräver inte bygglov. Högre altaner än 0,6 m kräver lov.

För en- och tvåbostadshus finns dock ett undantag från lovplikten. För att undantaget från lovplikt ska gälla ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Altanen får sträcka sig max 3,6 m från huset och vara max 1,8 m hög. Ett staket eller räcke på altanen räknas inte med i höjden.
 • Om altanen placeras närmare gränsen än 4,5 m måste berörda grannar medge detta.
 • Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 m.

Även om alla dessa regler efterföljs behöver du dock alltid söka bygglov om byggnaden ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Värdefulla kulturmiljöer


Fasadändring - måla om, byta fasad eller tak

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasad- eller taktäckningsmaterial, förutsatt att byggnadens karaktär inte väsentligt ändras.

Ta alltid kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill ändra byggnadens exteriör, så att bygglovsavdelningen kan avgöra om det innebär en väsentlig förändring. Skicka gärna med ett foto på befintlig fasad samt en beskrivning av hur du vill förändra den.


Mur, plank, staket

Mur och stödmur

Det krävs inte bygglov för murar och stödmurar som är max 0,5 m höga över befintlig mark mätt från murens högsta sida.

Plank

Plank är en tät konstruktion som utan bygglov får uppföras till en höjd om max 1 m räknat från marknivån sett från den högsta sidan. Även glas- och plastkonstruktioner bedöms som täta.

Ligger planket dock i direkt anslutning till en uteplats på ett en- och tvåbostadshus görs ett undantag från den tidigare paragrafen i Plan- och bygglagen. Läs mer om Skyddad uteplats med mur eller plank under rubriken Uteplats nedan.

Staket

Staket är en konstruktion med viss genomsläpplighet. Staket som uppförs till en höjd om max 1,2 m räknat från marknivån sett från den högsta sidan, samt har en genomsläpplighet på minst 30% kräver inte bygglov. Smidesstaket och Gunnebostängsel kräver inte bygglov.


Spaljé och pergola

Spaljé och pergola kräver inte bygglov. Kommunens praxis är att konstruktionen ska ha en genomsläpplighet på minst 70% för att betraktas som en bygglovsbefriad spaljé/pergola.

Vid utfarter får åtgärden av trafiksäkerhetsskäl inte överstiga 0,7 m räknat från gatans nivå. Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 m från gatan eller gångbanan. Vid hörntomter får höjden ej överstiga 0,7 m över gatuplanet. Detta gäller 10 m åt vardera håll från korsningen räknat. Principen är densamma som för växtlighet.

På vår hemsida gällande häckar och buskage finns mer information och illustrationer som förklarar principen mer ingående.

Häckar och buskage


Pool och badtunna

En pool som är helt nedgrävd eller placerad max 0,5 m över befintlig mark kräver inte bygglov. Pooltak/skyddsanordning över poolen kräver inte lov om höjden är max 1,2 m.

En liten badtunna kräver inte bygglov. Om badtunnans diameter överstiger 2,5 m eller dess vägg överstiger 1 m i höjd bör du ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret för bedömning av lovplikt i det enskilda fallet.

Observera att andra byggåtgärder i anslutning till poolen/badtunnan kan kräva lov.

Du behöver exempelvis söka lov om:

 • Poolkanten på något ställe sticker upp ovan mark mer än 0,5 m (mätt från befintlig mark på murens högsta sida).
 • Befintlig mark på något ställe ändras +/- mer än 0,5 m. Observera att det krävs lov om marken först höjs 0,5 m och en poolkant därefter sticker upp ovan den nya marknivån.
 • Ett lovpliktigt plank/staket uppförs.
 • En bygglovspliktig altan uppförs i anslutning.

Glöm inte säkerheten när du bygger pool. Läs mer om hur du gör din pool barnsäker:

Barnsäkerhetsrådet - Barnsäker pool och trädgårdsdamm


Uteplats

Skyddad uteplats med mur eller plank

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov med mur eller plank anordna en skyddad uteplats i direkt anslutning till bostadshuset. Detta om muren eller planket är max 1,8 m högt, sträcker sig max 3,6 m från huset och placeras minst 4,5 m från tomtgräns.

Skärmtak

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att bygga skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaken får tillsammans täcka en area om max 15 kvm och ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns.

Med grannens medgivande kan den skyddade uteplatsens mur/plank eller skärmtaket placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 m.


Solpaneler och solceller

Att montera solcellspaneler och solfångare kan ofta göras utan bygglov.

För att solcellerna/solfångarna ska vara lovfria ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad.
 • Solenergianläggningar får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-06-15