Miljöanpassat byggande

När du bygger eller renoverar en fastighet är det viktigt att tänka på att det ska stå i flera generationer, undvika skadligt material och att energieffektivisera – då bygger du för framtiden.

Du vinner på att bygga miljöanpassat

Att bygga miljöanpassat handlar om att välja material, metoder och har ett långsiktigt perspektiv i åtanke. Att bygga miljöanpassat behöver inte betyda högre kostnader, istället så ökar du säkerheten på din fastighet, byggnadskvalitet, och andrahandsvärdet. Det minskar även påverkan på din omgivning och är hälsofrämjande.

Tänk på detta när du bygger

Att bygga miljöanpassat handlar om att välja byggmaterial och metoder som har liten miljö- och hälsopåverkan och är återanvändningsbara och transportsnåla. Genom att ha ett väl utbyggt klimatskal och god isolering kan ett hus bli energisnålt. Här är några tips:

 • Hushåll med energi, vatten och material
 • Följ kriterierna för nollenergihus/passivhus
 • Välj material med lång hållbarhet som kan repareras och underhållas
 • Välj naturliga material som trä, sten, tegel, kakel, klinker och använd traditionella lim-, slam- eller linoljefärger. Dessa material kan återgå till kretsloppet när de är uttjänta
 • Gör en livskostnadskalkyl (LCC), den kan visa vilken investeringskostnad i isolering och fönster/dörrar som är ekonomiskt motiverad för varje enskild byggnad
 • Sträva efter att åstadkomma kretslopp i sophantering, avlopp och att använda flödande och förnyelsebara energikällor
 • Skapa ett sunt inomhusklimat genom val av byggnadsmaterial, ytskikt, färger, ventilationssystem, elinstallationer, fuktsäkra konstruktioner och goda byggrutiner
 • Begär bygg- eller miljövarudeklaration, där det framgår vilka ämnen materialet innehåller och hur de skall underhållas
 • Använd materialdatabas eller miljömärkning tex. BASTA, Svanen, EU-blomman, FSC
 • Minimera och samordna transporter i byggskedet
 • Bevara naturpartier och äldre träd på tomten och arbeta varsamt
 • Följ dagvattenpolicy och led dagvatten i första hand till genomsläpplig yta med växtlighet

Danderyds kommun

Danderyds kommun har som ambition att ha en god och hälsosam miljö för invånare samt att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling. I kommunens miljö- och klimatprogram finns sex fokusområden: frisk luft, friskt vatten, god bebyggd miljö, giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan och biologisk mångfald. Genom att bygga hållbart och miljöanpassat bidrar du till de sex fokusområden.   


Specifikt för Danderyds kommun

Broschyr om miljöanpassat byggande

Riktlinjer för fällning av träd

Danderyds miljö- och klimatprogram

Styrdokument för vattenhantering

Solkarta för Danderyds kommun 

Ek på tomten

Checklista klimatanpassning vid nybyggnation


Energieffektivt byggande

Byggnadsvård - Renovera energieffektivt

Kriterier för passiva hus 

Energieffektiva småhus


Information och rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen

Fixa laddplats 

Skattereduktion för grön teknik 

SMHI klimatanpassningsportal 

MSB: Översvämningskartor 

Länsstyrelsen Stockholm översvämningskartering

Informationscentrum för Hållbart byggande


Guider och märkningar

Sweden Green Building Council (SGBC)

Grönatakhandboken

Folksams byggmiljöguide

BASTA - Giftfritt byggande

Sörab avfall- och sorteringsguide

Forest Stewardship Council (FSC)

Svanen

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-21