Materialavfall

Tänk på att alltid samråda med kommunens avfallsenhet på tekniska kontoret eller med kommunens entreprenör för avfallshämtning innan du bygger om.

Vid ny- och ombyggnation av fastigheter förekommer vanligtvis materialavfall. Att renovera eller bygga nytt är en kostsam investering. Att ha en god planering och hantering av material kan minska kostnader och avfallsmängderna.

Se till att det finns god plats för avfallshantering som är dimensionerad efter behovet. Enligt lag ska avfallslämnaren sortera sitt avfall i flera fraktioner. Exempelvis får inte tidningar, förpackningar eller farligt avfall, inklusive elektronikavfall, läggas i den vanliga soppåsen.

Mer än hälften av alla hushåll i Danderyd sorterar sitt matavfall vilket skapar miljönytta. Genom att sortera matavfall betalar du en lägre avgift för avfallshämtningen jämfört med om du inte sorterar. 

REKOMMENDATIONER:
  • Se över utrymmen vid renovering så att dessa kan användas mer effektivt
  • Välj material som är enkla att underhålla och reparera
  • Förbered utrymmen för att sortera avfall i flera fraktioner, till exempel under diskbänken
  • Tänk på: Platsen för kärlen, samt vägen mellan kärl och sopbilen ska vara hårdgjord (av till exempel stora trädgårdsplattor, asfalt eller betong) och utan trösklar, kanter eller andra nivåskillnader. Dragvägens lutning får inte överstiga 1 meters höjdskillnad på sträckan 12 meter (1:12)
  • Tänk på: Ett nytt lagkrav innebär att du som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera avfallet vid källan, d.v.s. där avfallet uppkommer.
Läs mer på Bygg- och rivningsavfall
Uppdaterad: 2023-02-20