Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.


   Tid tunn ikon.png   Handläggningstid: 4 veckor


ikon pengar.png  Kostnad: ca 5000 - 8000 kr

 


Du behöver alltid göra en anmälan om du ska bygga ett attefallshus.

 • Ett attefallshus får endast uppföras i anslutning till en- och tvåbostadshus.
 • Byggnaden får max vara 30 kvm byggnadsarea. Du får bygga flera attefallshus om den totala byggnadsarean inte överstiger 30 kvm.
 • Byggnaden får användas som komplement till bostaden (t.ex. garage, carport, förråd, gäststuga) eller som en egen självständig bostad.
 • Ska byggnaden användas som komplementbostadshus ska den uppfylla kraven för bostad dvs. den ska vara användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven. Rumshöjden får vara som minst 2,4 m i utrymmen som man vistas i mer än tillfälligt som  exempelvis kök, sovrum, rum för daglig samvaro etc.
 • Den högsta höjden till taknock får vara högst 4 m, mätt från markens medelnivå.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden, minst 4,5 m från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från berörda grannar.
 • Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 m, annars krävs bygglov.
 • Avståndet till järnväg ska vara minst 30 m.

  Observera att ett separat marklov krävs för markförändringar i anslutning till komplementbyggnaden som är större än +/- 0,5 m.

 

Du behöver alltid bygglov om:

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallshus ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö 
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.
 • området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

 

Gör en anmälan om att bygga ett attefallshus


1 siffra.png

Läs detaljplanen

Ta först reda på vad som är tillåtet att göra på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.
Sök detaljplan
Värdefulla kulturmiljöer

2 siffra.png

Beställ en karta

Vilket kartunderlag som behövs för din åtgärd framgår när du beställer din karta i e-tjänsten.

3 siffra.png

Ta fram handlingar för din anmälan

Se till att ritningarna är skalenliga, fackmannamässigt gjorda och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för Attefallshus.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt den nya byggnaden på kartan.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa alla våningsplan i byggnaden.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Se till att planritningen över entréplanet är möblerad.
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd (rumshöjd), färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Grannegodkännande
Om byggnationen sker närmare fastighetsgräns än 4,5 m krävs ett grannegodkännande. Byggherren ansvarar då för att samla in godkännanden från samtliga berörda fastighetsägare som ska verifiera att de godtar placeringen.

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för Attefallshus.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt den nya byggnaden på kartan.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa alla våningsplan i byggnaden.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Se till att planritningen över entréplanet är möblerad.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd (rumshöjd), färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Konstruktionsritning
- Beskriv i detalj hur byggnaden skall byggas.
- Beskriv byggnadens konstruktiva byggkomponenter, deras dimensioner och hur de skall monteras ihop i ritningsform.

Antalet ritningar och detaljeringsgraden på ritningarna beror på projektets komplexitet.
Check.gif VA-ritning
- Rita ut befintliga och tillkommande rör och ledningar för vatten och avlopp.
Check.gif Ventilationsbeskrivning/ritning
- Redovisa vilken typ av ventilationssystem som ska installeras.
- Beskriv hur ventilationssystemet ska utformas samt till- och frånluftsflöden.
Check.gif Energibalansberäkning/U-värdesberäkning
- Beräkna byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um (W/m2K). Beräkningen ska visa att energihushållningskraven uppfylls enligt Boverkets byggregler (BBR).
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Kontrollansvarig
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Denne ska kontrollera att alla lagar och byggregler uppfylls.
Check.gif Grannegodkännande
Om byggnationen sker närmare fastighetsgräns än 4,5 m krävs ett grannegodkännande. Byggherren ansvarar då för att samla in godkännanden från samtliga berörda fastighetsägare som ska verifiera att de godtar placeringen.

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för Attefall tillbyggnad.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel i grader från horisontalplanet.
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa plan över befintlig byggnad och den tillbyggda delen.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Grannegodkännande
Om byggnationen sker närmare fastighetsgräns än 4,5 m krävs ett grannegodkännande. Byggherren ansvarar då för att samla in godkännanden från samtliga berörda fastighetsägare som ska verifiera att de godtar placeringen.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Fasadritning
- Redovisa fasaden på vilken takkupan/takkuporna ska sitta.
- Ange takvinkel i grader från horisontalplanet.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa ny planlösning med takkupan/takkuporna inritade.
- Måttsätt ritningen så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer och takvinkel.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel i grader från horisontalplanet.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa berört våningsplan.
- Se till att planritningen är möblerad.
- Måttsätt ritningen så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd och färdiga golvnivåer.
Check.gif VA-ritning
- Rita ut befintliga och tillkommande rör och ledningar för vatten och avlopp.
Check.gif Ventilationsritning
- Redovisa vilken typ av ventilationssystem som ska installeras.
- Rita ut hur ventilationssystemet ska utformas samt till- och frånluftsflöden.
Check.gif Brandskyddsbeskrivning
- Beskriv hur byggnadens brandskydd ska utföras och utformas och hur det är tänkt att skydda byggnaden mot uppkomst och spridning av brand. Exempel på innehåll kan vara brandtekniska klasser, avstånd till övriga byggnader, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, ventilationens funktion vid brand, konstruktionens bärförmåga och brandtekniska installationer.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Kontrollansvarig
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Denne ska kontrollera att alla lagar och byggregler uppfylls.

4 siffra.png

Gör en anmälan i vår e-tjänst!

Har du alla handlingar färdiga? Då är det dags att göra en anmälan!

5 siffra.png

Läs på om anmälningsprocessen

När vi mottagit din ansökan kommer ditt ärende handläggas i enlighet med följande process. Du måste ha ett startbesked för att få börja bygga och ett slutbesked innan du får flytta in. I annat fall kan du föreläggas med en sanktionsavgift.

Bygglovsprocessen anmälan.png

Ett anmälningsärende ska avgöras inom fyra veckor från att det bedöms vara komplett.

Förberedelser
Innan du skickar in din anmälan kan det vara bra att läsa i detaljplanen vad som är tillåtet att bygga på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Du kan själv söka fram den detaljplan som gäller för fastigheten.

Anmälningspliktiga åtgärder kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Se till att du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga, lättlästa och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

För att få starta bygget måste du ha ett startbesked.
Det kan ske först när alla tekniska handlingar som krävts i ärendet redovisats. När din anmälan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 4 veckor. Om du börjar byggnationen innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

När du har byggt klart och vill ha ett slutbesked gör du en slutanmälan och bifogar de handlingar som specificerats i startbeskedet.
Gör en slutanmälan
Ett slutbesked krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk.
För att ett slutbesked ska kunna utfärdas ska du visa att alla krav i kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda.

Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Uppdaterad: 2023-12-12